Főoldal » Hírek » 18 év fegyházbüntetés a borsodnádasdi gyilkosnak

A „bor­sod­ná­das­di ember­ölés” elne­ve­zés­sel a hazai médi­á­ban nagy vissz­han­got kivál­tott bün­te­tő­ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a mai napon íté­le­tet hozott. 

Az első­fo­kon eljárt Mis­kol­ci Tör­vény­szék az ügyész­ség indít­vá­nyá­tól elté­rő­en a vád­lot­tat gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Íté­le­té­ben azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a kis­ko­rú sér­tett esz­mé­let­len­sé­gét okozó bán­tal­ma­zás miatt a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge két­sé­get kizá­ró bizo­nyos­ság­gal nem álla­pít­ha­tó meg. A tör­vény­szék állás­pont­ja sze­rint ami­kor a vád­lott az erdő­ben a leány­ra ráta­lált, annak esz­mé­let­len álla­po­tát ész­lel­ve azt fel­té­te­lez­te, hogy meg­halt. Mivel félt, hogy eset­leg őt okol­ják majd a halá­lá­ért, a lányt egy köze­li eső­víz­gyűj­tő akná­hoz vitte, és abba fej­jel lefe­lé bedob­ta. Az esz­mé­let­len sér­tett a víz­ben megfulladt.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat négy év fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, és négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény téves minő­sí­té­se miatt és a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben beje­len­tett fel­leb­be­zé­sé­ben az íté­le­tet a tör­té­ne­ti tény­ál­lás rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­ga miatt is támad­ta. A vád­lott és a védő­je az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség hely­szí­ni tár­gya­lás tar­tá­sát, bizo­nyí­tá­si kísér­le­tet, szak­ér­tői bizo­nyí­tást és irat­vizs­gá­la­tot indít­vá­nyo­zott. A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en járt el. A bizo­nyí­tá­si eljá­rás kere­té­ben igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tő­ket, fizi­kus szak­ér­tő­ket, nyom­szak­ér­tőt, vala­mint pszi­cho­ló­gus szak­ér­tőt és infor­ma­ti­kai szak­ér­tőt is meghallgatott.

A táb­la­bí­ró­ság fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az íté­let tény­ál­lá­sá­nak rész­le­ges meg­ala­po­zat­lan­sá­gát orvo­sol­va az első­fo­kú bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás­tól rész­ben elté­rő tény­ál­lást álla­pí­tott meg. A vád­lott bűnös­sé­gét aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki, és a vád­lot­tat 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let jogerős.