Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » 185 személyt csapott be a borsodi férfi internetes divatcikk hirdetésekkel – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen élő fér­fi­vel szem­ben. Az elkö­ve­tő 2020. évtől kez­dő­dő­en inter­ne­tes közös­sé­gi háló­za­ton keresz­tül divat­cik­kek hir­de­té­sé­vel 185 vásár­ló pén­zét sze­rez­te meg csa­lárd módon úgy, hogy a hir­de­tett áruk nem is léteztek.

A vád­irat sze­rint a 20 éves férfi 2020 janu­ár­já­ban elha­tá­roz­ta, hogy anya­gi hely­ze­té­nek javí­tá­sa végett inter­ne­ten keresz­tül, első­sor­ban fény­ké­pek és rövid vide­ók meg­osz­tá­sán ala­pu­ló közös­sé­gi háló­za­ton olyan nép­sze­rű és köz­ked­velt cipők, ruhá­za­ti ter­mé­kek, kiegé­szí­tők eladá­sá­ra irá­nyu­ló hir­de­té­se­ket ad fel, mely ter­mé­kek való­já­ban nem áll­tak ren­del­ke­zé­sé­re. A férfi célja az eladá­si árként fel­tün­te­tett  összeg meg­szer­zé­se volt, ennek érde­ké­ben több olyan pro­filt hozott létre, mely azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a meg­ren­de­lé­sek tel­je­sí­té­se egy a köz­hi­te­les cég­nyil­ván­tar­tás­ba hiva­ta­lo­san bejegy­zett cég által működ­te­tett web­áru­há­zon keresz­tül történik.

A hir­de­té­sek­ben sze­rep­lő link­re kat­tint­va a meg­ren­de­lők egy sza­bá­lyo­san műkö­dő web­áru­ház lát­sza­tát keltő oldal­ra jutot­tak, ahol lehe­tő­ség volt a ter­mé­kek típus, márka, méret sze­rin­ti kivá­lasz­tá­sá­ra. Való­já­ban a férfi a meg­hir­de­tett ter­mé­kek inter­ne­tes keres­ke­del­mé­re vonat­ko­zó­an enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a fió­ko­kat és a web­ol­da­la­kat magán­sze­mély­ként üze­mel­tet­te. Az eladás­ra kínált ter­mé­ke­ket olyan ked­ve­ző áron, illet­ve vonzó akci­ók­kal kínál­ta a keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban lévő árak­hoz képest, hogy arra minél több meg­ren­de­lő jelent­kez­zen, ezál­tal minél több bevé­tel­hez jusson.

A meg­té­vesz­tett vásár­lók­tól a férfi a meg­ren­de­lé­sek vissza­iga­zo­lá­sát köve­tő­en min­den eset­ben a saját bank­szám­lá­já­ra kérte előre utal­ni a ter­mé­kek vétel­árát és a csa­lárd módon meg­szer­zett más­fél mil­lió forin­tot saját cél­ja­i­ra fordította.

Az ügyész­ség 185 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt a bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.