Főoldal » Hírek » 19 illegális határátlépőt szállított, majd 3 óráig menekült – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 19 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt zsú­folt be egy gép­ko­csi­ba, majd Auszt­ria irá­nyá­ba indult.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi szom­bat dél­előtt, a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átkí­sért 19 sze­mélyt vett fel a gép­ko­csi­já­ba Kele­bia magas­sá­gá­ban. A rend­őrök ész­lel­ték mind­ezt, és követ­ték a fér­fit, aki ezt látva az erdő­be haj­tott, a gép­ko­csi­ból kiszállt, majd elsza­ladt. A rend­őrök mint­egy 3 órás kuta­tást és üldö­zést köve­tő­en elfog­ták a fér­fit Doma­szék magasságában.

A gya­nú­sí­tott az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel Nyugat-Európába indult az isme­ret­len meg­bí­zó­já­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en. A jár­mű­be zsú­fo­ló­dott 19 fő magát szír állam­pol­gár­nak val­lot­ta, azon­ban sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét hitelt érdem­lő­en tanú­sí­ta­ni nem tudták.

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.