Főoldal » Archív » 20 embert vádol az ügyészség azzal, hogy bűnszervezetben terjesztették a kábítószert

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer­ke­res­ke­de­lem, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés és kábítószer-birtoklás miatt emelt vádat egy 30 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú férfi és tizen­ki­lenc társa – köz­tük kilenc nő – ellen, akik Balas­sa­gyar­ma­ton és kör­nyé­kén évek óta dro­go­kat terjesztettek.

A vád sze­rint hat vád­lott 2014-től kez­dett el kábí­tó hatá­sú anya­gok­kal keres­ked­ni, ame­lye­ket külön­bö­ző helyek­ről sze­rez­tek be. 2015 évtől az I. rendű, szlo­vák állam­pol­gár vád­lott adott el nekik rend­sze­re­sen kábí­tó­szert – töb­bek között mari­hu­á­na­ként, cso­ki­ként, gyan­ta­ként koka­in­ként, ame­fe­ta­min­ként, kóla­ként meg­ne­ve­zett anya­go­kat –, illet­ve új pszi­cho­ak­tív anya­got – bio­fü­vet, her­bált, kristályt.

A férfi álta­lá­ban sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zett Magyar­or­szág­ra, a vásár­ló­i­val tele­fo­non vagy inter­ne­ten elő­ze­te­sen egyez­te­tett idő­pont­ban és helyen talál­ko­zott. A kábítószer-értékesítésekor magá­nál tar­tott a kiada­go­lás­hoz szük­sé­ges külön­fé­le segéd­esz­kö­zö­ket – digi­tá­lis mér­le­get, simí­tó­zá­ras tasa­kot – is azért, hogy a vevők fize­té­si képes­sé­gé­hez mér­ten hely­ben tudja kipor­ci­óz­ni a drogot.

A dro­go­kat meg­szer­ző vád­lot­tak azo­kat a terü­le­te­ket, ahol a kábí­tó­szert terí­tet­ték, egy­más között fel­osz­tot­ták, vala­mint a sze­rek beszer­zé­sé­ben, továb­bí­tá­sá­ban, és a vásár­lók egy­más­hoz tör­té­nő átirá­nyí­tá­sá­val egy­más­nak köl­csö­nö­sen segít­sé­get nyújtottak.

A saját terü­le­tü­kön az érté­ke­sí­tést nagy­részt maguk végez­ték, azon­ban a vevő­kör kiszé­le­sí­té­se érde­ké­ben több sze­mélyt is bevon­tak a tevé­keny­sé­gük­be első­sor­ban pénz­be­li ellen­szol­gál­ta­tás, más­részt a részük­re átadott anyag­ból tör­té­nő fogyasz­tás fel­aján­lá­sá­val. Az így lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet tag­jai a kábí­tó hatá­sú anya­gok beszer­zé­sé­ben, hígí­tá­sá­ban, azok­nak vagy a ter­jesz­tők­nek a szál­lí­tá­sá­ban, a fogyasz­tók – köz­tük 18 év alat­ti sze­mé­lyek – részé­re tör­té­nő eljut­ta­tá­sá­ban vet­tek részt.

A vád­lot­tak szer­ve­zet­ten, össze­han­gol­tan tevé­keny­ked­tek, tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben töb­ben vesz­nek részt, és azzal is, hogy az álta­luk illet­ve tár­sa­ik által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek jelen­tős tár­gyi súlyú­ak, így azok bün­te­té­si téte­le magas, a Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint öt évi vagy azt meg­ha­la­dó szabadságvesztés.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a húsz vád­lott közül tizen­egy vád­lot­tal szem­ben – akik közül három letar­tóz­ta­tás­ban, míg négy bűn­ügyi fel­ügye­let alatt van – fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, mely­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó­ak, továb­bi három vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, hat vád­lot­tal szem­ben pedig pénz­bün­te­tést indítványozott.