Főoldal » Hírek » 2000 bála széna és lucerna árát vette fel előre a csaló – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a sér­tet­tel 2000 bála széna és lucer­na szál­lí­tá­sá­ban álla­po­dott meg anél­kül, hogy annak tel­je­sí­té­sé­re valós szán­dé­ka lett volna. A férfi előre fel­vet­te a tel­jes vétel­árat, ám végül a vál­lalt mennyi­ség alig har­ma­dát szál­lí­tot­ta le.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi – az ügy vád­lott­ja – meg­kér­te egy isme­rő­sét, hogy eladó szé­ná­ról és lucer­ná­ról adjon fel hir­de­tést az inter­ne­ten. Erre a hir­de­tés­re jelent­ke­zett az állat­tar­tás­sal fog­lal­ko­zó sér­tett, aki nagy mennyi­ség­ben akart takar­mányt vásá­rol­ni. A vád­lott min­ta­ként egy kami­onnyi szé­nát kül­dött a sér­tett részé­re, majd Izsá­kon sze­mé­lye­sen is talál­koz­tak. Ennek során a férfi azt állí­tot­ta, hogy nagy mennyi­ség­ben, akár több ezer bála mennyi­ség­ben tudja a kért takar­má­nyo­kat szál­lí­ta­ni. A tár­gya­lá­sok ered­mé­nye­ként 2021. júli­us 7-én abban álla­pod­tak meg, hogy a vád­lott 2021. októ­ber végé­ig 800-1000 bála szé­nát és 800-1000 bála lucer­nát szál­lít le a sér­tett részére.

A szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor a férfi arra hivat­ko­zott, hogy vál­lal­ko­zás­sal nem ren­del­ke­zik, az érté­ke­sí­té­si tevé­keny­sé­get élet­tár­sa vál­lal­ko­zá­sá­val foly­tat­ja. Ezzel elér­te, hogy a sér­tett a szer­ző­dést ne vele, hanem az élet­tár­sá­val kösse meg. Az elkö­ve­tő a tár­gya­lá­sok során ragasz­ko­dott az előre fize­té­sé­hez, amely­be a meg­té­vesz­tett sér­tett bele­egye­zett és több mint 12.000.000 Ft-ot adott át. A vád­lott­nak az előre kifi­ze­tett 2000 bála leszál­lí­tá­sa nem állt szán­dé­ká­ban, erre lehe­tő­sé­ge sem volt.

Az elkö­ve­tő végül a szer­ző­dés­ben vál­lalt mennyi­ség alig har­ma­dát, mind­össze 650 bálát tel­je­sí­tett, a fel­vett pénz­zel pedig nem szá­molt el.

Az ügyész­ség a fér­fit jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.