Főoldal » Hírek » 21 migránssal a raktérben fogták el – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a héten ember­csem­pé­szé­sen értek tet­ten Üllésen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott hétfő dél­után Ruzsa tér­sé­gé­ben vett fel kis­te­her­au­tó­já­ba 21 sze­mélyt, akik koráb­ban isme­ret­len kísé­rő segít­sé­gé­vel lép­tek át a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron, és velük az Euró­pai Unió bel­se­je felé indult.

A szom­széd falu­ban azon­ban az oszt­rák for­gal­mi rend­szá­mú jár­mű­vet a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai ellen­őr­zés alá von­ták, mely­nek során a kis­te­her­au­tó rak­te­ré­ben meg­ta­lál­ták a magu­kat afgán állam­pol­gár­nak valló határ­sér­tő­ket, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.