Főoldal » Archív » 2,1 milliárd forintos csalás miatt emeltek vádat a fővárosi nyomozó ügyészek

Egy férfi az egyik cégé­nek mil­li­ár­dos banki tar­to­zá­sát a másik cégé­vel csa­lárd módon, egy banki alkal­ma­zott társa segít­sé­gé­vel fel­vett hitel­ből egyen­lí­tet­te ki, és ezzel a Magyar Fej­lesz­té­si Bank­nak 2,1 mil­li­árd forint kárt oko­zott; az ügy­ben vád­eme­lés történt.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott, egy 60 éves férfi 2007-2011. között tény­le­ges tulaj­do­no­sa és veze­tő­je volt két cég­nek. Az egyik cég döntő része­se­dést szer­zett a másik­ban, az irá­nyí­tott cég folyé­kony műtrá­gya gyár­tá­sá­val fog­lal­ko­zott. A 2009. év máso­dik felé­re mind­két tár­sa­ság fize­tés­kép­te­len­ség­gel fenye­ge­tő hely­zet­be került. A másik vád­lott, egy 44 éves férfi, egy olyan keres­ke­del­mi hitel­in­té­zet – vál­la­la­ti hite­le­zés­sel fog­lal­ko­zó – mun­ka­tár­sa volt, amely bank­nak a műtrá­gyát gyár­tó cég több mil­li­árd forint­tal tartozott.

A 2009. évben a Magyar Fej­lesz­té­si Bank gaz­da­ság­élén­kí­té­si cél­lal bank­ga­ran­ci­át nyúj­tott keres­ke­del­mi ban­kok által kihe­lye­zett for­gó­esz­köz hite­lek­hez. A két vád­lott meg­ál­la­po­dott abban, hogy a bank­nak eddig nem tar­to­zó cég – jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek hiá­nyá­ban – bank­ga­ran­ci­á­val biz­to­sí­tott for­gó­esz­köz hitelt vesz majd fel, és abból ren­de­zi a másik cég koráb­bi tar­to­zá­sa­it. A 44 éves férfi kidol­go­zott egy szín­lelt hitel­konst­ruk­ci­ót, és a 60 éves férfi – a cégé­nek valós vissza­fi­ze­té­si képes­sé­ge nél­kül – 2010-ben rész­ben hiá­nyos, rész­ben valót­lan tar­tal­mú okira­tok­kal hitel­ké­rel­met nyúj­tott be, amely­nek ered­mé­nyes elbí­rá­lá­sá­hoz a társa segít­sé­get nyúj­tott. Az igé­nyelt 2,4 mil­li­árd forint hitel­hez a Magyar Fej­lesz­té­si Bank 1,7 mil­li­árd forint tőke­össze­gű bank­ga­ran­ci­át hagyott jóvá, amely­ről a szer­ző­dést a cég­gel 2010. októ­ber 20-án meg is kötötte.

A 60 éves férfi a hitel össze­gét tel­jes mér­ték­ben lehív­ta, azt valót­lan tar­tal­mú szám­lák­kal átutal­ta a másik cégé­hez, amely ebből vissza­fi­zet­te a banki tar­to­zá­sá­nak nagy részét. A for­gó­esz­köz hitelt fel­ve­vő cég a tar­to­zá­sá­nak csak az első tör­lesz­tő­rész­le­tét fizet­te meg, a hitel tel­je­sí­té­sé­re nem is lett volna képes a továbbiakban.

A Magyar Fej­lesz­té­si Bank a bank­ga­ran­cia alap­ján kama­tos összeg­gel tel­je­sí­tett a for­gó­esz­köz hitelt folyó­sí­tó bank­nak, így össze­sen 2,1 mil­li­árd forin­tos kárt szenvedett.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt, amely cse­lek­ményt a tör­vény öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.