Főoldal » Hírek » 216.000 forintot vettek ki az ott felejtett pénztárcából - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja az egyik elkö­ve­tőt, aki egy ben­zin­kú­ton felej­tett pénz­tár­cá­nak – tár­sa­i­val együtt - ellop­ta a tar­tal­mát. Két tár­sá­val szem­ben az ügyész­ség meg­szün­tet­te az eljá­rást, mivel velük szem­ben a lefoj­ta­tott köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mé­nyes volt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint tavaly decem­ber­ben egy férfi egy sop­ro­ni ben­zin­kú­ton felej­tet­te a pénz­tár­cá­ját. Azt egy másik vásár­ló meg­ta­lál­ta és átad­ta a ben­zin­kú­ton dol­go­zók­nak. Három alkal­ma­zott - miu­tán lát­ták, hogy abban nagyobb összeg van -, azt kame­rán kívü­li térbe, az öltö­ző­be vitte, majd az abban lévő 216.000 forin­tot kivet­ték, és azt egy­más között egyen­lő­en elosztották.

Az ügyész­ség a három gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az eljá­rást köz­ve­tí­tői eljá­rás cél­já­ból fel­füg­gesz­tet­te. Közü­lük ket­ten a köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban részt vet­tek, köz­tük és a sér­tett között meg­ál­la­po­dás szü­le­tett, így az eljá­rást az ügyész­ség ezen két elkö­ve­tő­vel szem­ben megszüntette.

A vád­lott azon­ban kivon­ta magát az eljá­rás alól, így közte és a sér­tett között meg­ál­la­po­dás nem szü­le­tett, ezért vele szem­ben az eljá­rás foly­ta­tá­sá­nak volt helye, mely­nek során az ügyész­ség vádat emelt vele szemben.

A kár azon­ban meg­té­rült, mivel azt a három elkö­ve­tő közö­sen meg­té­rí­tet­te a sértettnek.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.