Főoldal » Hírek » 2,2 milliárdos hűtlen kezelés a vád az egykori helyettes államtitkárral szemben - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség hűt­len keze­lés és hiva­ta­li vissza­élés miatt egy volt minisz­té­ri­u­mi helyet­tes állam­tit­kár és tár­sai ellen emelt vádat a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék előtt.

A vád sze­rint 2019 első felé­ben a volt helyet­tes állam­tit­kár uta­sí­tá­sá­ra a minisz­té­ri­um hát­tér­in­téz­mé­nye ügy­vé­di iro­dák­kal, illet­ve más cég­gel meg­bí­zá­si szer­ző­dé­se­ket kötött, mely­nek kere­té­ben több mint 2,2 mil­li­árd forin­tot fizet­tek ki. Az ügy­vé­di iro­dák­kal kötött szer­ző­dé­sek­ben sze­rep­lő fel­ada­tok­ra a minisz­té­ri­um­nak, illet­ve hát­tér­in­téz­mé­nye­i­nek nem volt szük­sé­ge, a továb­bi cég­gel kötött szer­ző­dés­ben fog­lal­tak elvég­zé­sé­re pedig sosem került sor.

A volt helyet­tes állam­tit­kár ezen felül a minisz­té­ri­um hát­tér­in­téz­mé­nye által kiírt köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ban nyo­mást gya­ko­rolt annak érde­ké­ben, hogy az álta­la kivá­lasz­tott, több tíz mil­lió forint­tal drá­gább aján­la­tot adó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nyer­je el a pályázatokat.

A minisz­té­ri­um helyet­tes állam­tit­ká­rá­nak érdek­kö­ré­be tar­to­zó vád­lot­tak mind­ezen túl egy fővá­ro­si kerü­le­ti önkor­mány­zat­tal úgy kötöt­tek adat­vé­del­mi szer­ző­dé­se­ket, hogy köz­ben ezen fel­ada­to­kat tovább­ra is a koráb­ban alkal­ma­zott sze­mély látta el. Ezzel 2019 és 2021 között össze­sen 24 mil­lió forint kárt okoz­tak az önkormányzatnak.