Főoldal » Hírek » 23 bűncselekmény miatt kell felelnie a 23 éves vádlottnak- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

23 bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség a 23 éves ter­helt ellen, aki cse­lek­mé­nye­it 2020. janu­ár és októ­ber között követ­te el.

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 23 éves vád­lott 10 hónap alatt 23 vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, melyek­kel össze­sen több mint 2,5 mil­lió Ft kárt, vala­mint 600 000 Ft ron­gá­lá­si kárt okozott.

Az elkö­ve­tő több alka­lom­mal ment be külön­bö­ző telep­he­lyek­re, ahon­nan jár­mű­ve­ket tulaj­do­ní­tott el úgy, hogy a leg­több eset­ben a gép­ko­csik­ban bent volt az indí­tó­kulcs. A vád­lott a jár­mű­ve­ket hasz­nál­ta, majd töb­bel is bal­ese­tet szen­ve­dett, és az autó­kat hát­ra­hagy­va elhagy­ta a helyszínt. 

Elő­for­dult olyan is hogy a vád­lott egy pan­zió nyit­va hagyott szo­bá­já­ba sur­rant be és lopta el a ven­dé­gek pénz­tár­cá­ját. Egy alka­lom­mal a vád­lott egy gyü­möl­csösstand­ról lopta el az eladó övtás­ká­ját benne 1 mil­lió Ft-tal.

A vád­lott egy moson­ma­gyar­óvá­ri álta­lá­nos isko­lá­ba is betört, ahon­nan lap­to­pot és cso­ko­lá­dét vitt magá­val. Az elkö­ve­tő pénz­vál­tó­ba, étte­rem­be, var­ro­dá­ba hatolt be és onnan tele­fo­no­kat, elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket, kész­pénzt lopott el.

Egy alka­lom­mal a vád­lott egy telep­he­lyen több jár­mű­vet átku­ta­tott és érték­tár­gya­kat vett magá­hoz, majd az egyik autó­val – amely­ben bent volt az indí­tó­kulcs – el is ment a telep­hely­ről, de távo­zá­sa köz­ben több autó­nak is neki­ment meg­ron­gál­va azo­kat. Végül az elvitt jár­mű­vel egy szom­szé­dos megyé­ben bal­ese­tet szenvedett.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen az ügyész­ség minő­sí­tett lopá­sok, ron­gá­lás, jármű önké­nyes elvé­te­le és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel - 7,5 év bör­tön­bün­te­tés is kiszabható.

A ter­helt a leg­több cse­lek­mé­nyét egye­dül követ­te el, de volt olyan is hogy tár­sa­kat talált az elkö­ve­tés­hez, akik ellen az ügyész­ség szin­tén vádat emelt.

Az eljá­rást a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.