Főoldal » Archív » 26 ügyfelet csapott be a nyílászáró ügynök csaló

A Bajai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 33 éves bát­mo­nos­to­ri fér­fi­val szem­ben, aki nyí­lás­zá­rók beszer­zé­sé­nek és besze­re­lé­sé­nek valót­lan ígé­re­té­vel 2015 szep­tem­be­ré­től 2016 ápri­li­sá­ig 26 meg­ren­de­lő­jét csap­ta be.

A 33 éves bát­mo­nos­to­ri férfi 2015 őszé­től egy nyí­lás­zá­rók for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó bajai cég üzlet­kö­tő­jé­nek adta ki magát és közel fél éven keresz­tül Kom­lón, Ceg­lé­den, Kis­te­le­ken, Baján, Eger­ben és Bács­bo­ko­don össze­sen 26 olyan meg­ren­de­lést vett fel, ame­lye­ket egy­ál­ta­lán nem vagy csak rész­ben tel­je­sí­tett a becsa­pott meg­ren­de­lők felé. A vád­lott az ügy­fe­lei meg­té­vesz­té­se érde­ké­ben meg­ren­de­lő­la­pot készí­tett, ame­lyen valót­la­nul a bajai nyí­lás­zá­ró céget tün­tet­te fel, azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha a mun­kát nem ő, hanem a cég vál­lal­ta volna. A szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor fog­la­ló címén 10 ezer és 253 ezer forint közöt­ti össze­ge­ket vett át a meg­té­vesz­tett megrendelőktől.

A vád­lott az ajtó­kat, abla­ko­kat, redő­nyö­ket olyan áron vál­lal­ta besze­rez­ni és besze­rel­ni, amely von­zó­an ked­ve­ző volt, egyes ese­tek­ben még a beszer­zé­si költ­sé­get sem fedez­te. A vád­lott így már a meg­ren­de­lés­kor tudta, hogy a vál­lalt mun­kát nem vagy csak rész­ben fogja tudni tel­je­sí­te­ni és ezzel az áldo­za­ta­i­nak kárt okoz.

A becsa­pott ügy­fe­lek között hat olyan idős ember is volt, aki­ket az átla­gos­nál könnyebb volt meg­té­vesz­te­nie. Egyi­kü­ket azzal a hamis állí­tás­sal beszél­te rá sike­re­sen az ablak­cse­re meg­ren­de­lé­sé­re, hogy a tár­sas­ház többi laká­sá­ban is szük­ség lesz erre. A vád­lott az ügy­fe­le­i­nek össze­sen mint­egy 2,2 mil­lió forint kárt oko­zott, mely nem térült meg.

Volt olyan meg­ren­de­lés, ame­lyet a vád­lott rész­ben tel­je­sí­tett és a kért nyí­lás­zá­rót besze­rel­te. Ebben az eset­ben azon­ban a besze­relt abla­kok árá­val a vád­lott nem szá­molt el a nyí­lás­zá­ró­kat for­gal­ma­zó cég felé, ezzel mint­egy 3,3 mil­lió forint kárt okoz­va a cégnek.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely a bűn­hal­ma­zat miatt 7,5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.