Főoldal » Archív » 2,8 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést - számlagyáros bűnszervezettel szembeni vádemelés

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szám­la­gyá­rat működ­te­tő bűn­szer­ve­zet hét tag­já­val és továb­bi 9 fér­fi­vel szem­ben, akik az álta­lá­nos for­gal­mi adó elke­rü­lé­se érde­ké­ben „meg­ren­de­lő­ik” igé­nyé­nek meg­fe­le­lő­en fik­tív szám­lá­kat állí­tot­tak ki, ame­lyek fel­hasz­ná­lá­sá­val ezen cégek az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jogo­su­lat­la­nul csökkentették.

A szám­la­gyár­ként műkö­dő bűn­szer­ve­ze­tet 2013-ban egy magyar-szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi hozta létre és a hát­tér­ből is ő irá­nyí­tot­ta. Az álta­la irá­nyí­tott vád­lott tár­sai segít­sé­gé­vel az erre igényt muta­tó „meg­ren­de­lők”, külön­bö­ző gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tek részé­re anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben fik­tív szám­lá­kat állí­tot­tak ki és jut­tat­tak el, amely­nek célja a szám­lák köny­ve­lés­ben fel­hasz­ná­lá­sa és ezál­tal a közös­sé­gi beszer­zés foly­tán fel­me­rü­lő bel­föl­di áfa fize­té­si köte­le­zett­ség elke­rü­lé­se volt.

A bűn­szer­ve­zet köz­pon­ti részét jelen­tő szám­la­gyá­rat három magyar-szerb és egy magyar férfi működ­tet­te, ők szer­vez­ték be azo­kat a tago­kat, akik Magyar­or­szá­gon, Cseh­or­szág­ban, Szlo­vá­ki­á­ban és Hor­vát­or­szág­ban össze­sen 21 céget ala­pí­tot­tak fik­tív, nem léte­ző vagy kül­föl­di honos­sá­gú, élő vagy elha­lá­lo­zott, a magyar ható­sá­gok szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált sze­mé­lyek ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val. A stró­man veze­tők­kel lét­re­ho­zott tár­sa­sá­gok részé­re bank­szám­lát nyi­tot­tak, telep­he­lyet bérel­tek, hogy a sza­bá­lyos műkö­dés lát­sza­tát kelt­sék. A szám­la­gyár és a tőle fik­tív szám­lát meg­ren­de­lő 14 bel­föl­di cég között össze­kö­tők tevé­keny­ked­tek, akik a stró­ma­nok tevé­keny­sé­gét koor­di­nál­ták, banki tranz­ak­ci­ó­kat, szál­lí­tá­so­kat, e-mail for­gal­mat bonyo­lí­tot­ták, de a szám­lák kiál­lí­tá­sá­ért a szám­la­gyár részé­re járó juta­lé­kot is ők szed­ték be.

A szám­la­gyá­rat működ­te­tő bűn­szer­ve­zet több mint 2,8 mil­li­árd forint­tal káro­sí­tot­ta meg a költségvetést.

Az ügyész­ség 15 fér­fit költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol, melyet közü­lük heten bűn­szer­ve­zet­ben követ­tek el. Két fér­fi­nek bűn­szer­ve­zet­ben rész­vé­tel bűn­tet­te miatt kell felel­nie. Az ügyész­ség 5 vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, továb­bi 12 vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.