Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » 30 millió forintos rablás Budapesten – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett rab­lás miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben az elkö­ve­tők 2020 decem­be­ré­ben egy cég­ve­ze­tőt rabol­tak ki az I. kerü­le­ti ott­ho­ná­nál. A sér­tett­re a mun­ka­vál­la­lók bérét szál­lí­tot­ta, ami­kor ket­ten rátá­mad­tak, bán­tal­maz­ták, gázspray-vel lefúj­ták, és elvet­tek tőle több mint 30 mil­lió forin­tot. A rab­lók továb­bi két társa a mene­kü­lés­ben segí­tett, a zsák­mány­ból pedig ötö­dik tár­suk, a tipp­adó is része­sült.

A vád­irat sze­rint a tipp­adó koráb­ban a cég vidé­ki iro­dá­já­ban dol­go­zott, így tudta, hogy az ügy­ve­ze­tők a mun­ka­bé­re­ket rend­sze­rint kész­pénz­ben fizet­ték ki, amit előző este haza­vit­tek, és más­nap reg­gel osz­tot­ták szét. A férfi az infor­má­ci­ót, egy­út­tal a rab­lás ter­vét fel­ve­tet­te az isme­rő­sé­nek azzal, hogy a tipp­adá­sért, illet­ve a továb­bi infor­má­ci­ó­kért 2-3.000.000 forin­tot kér a pénz­ből. Az isme­rős a terv­be beavat­ta továb­bi három tár­su­kat is, akik mind­annyi­an vál­lal­ták a rab­lást. 

Az elkö­ve­tők fel­tér­ké­pez­ték az ügy­ve­ze­tők köz­le­ke­dé­si útvo­na­la­it, a pénz­szál­lí­tá­sok lebo­nyo­lí­tá­sát, emel­lett a mun­ka­he­lyük­nél, lakó­he­lyük­nél is meg­fi­gyel­ték, illet­ve követ­ték őket, nyom­kö­ve­tő esz­közt is elhe­lyez­tek az ügy­ve­ze­tők gép­ko­csi­ján.

2020. decem­ber 9-én két elkö­ve­tő már dél­után­tól figyel­ték az egyik ügy­ve­ze­tő I. kerü­le­ti házát, és lát­ták, hogy nála van a bére­ket tar­tal­ma­zó műanyag láda. Az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző két tár­suk­kal együtt meg­be­szél­ték, hogy haj­nal­ban rabol­nak, ami­kor a sér­tett elin­dul.

A négy férfi más­nap haj­nal­ban vissza­in­dult, és meg­egyez­tek abban, hogy ket­ten rabol­nak, har­ma­dik tár­suk egy közel­ben par­ko­ló kis­te­her­gép­ko­csi­ban vára­ko­zik, a negye­dik bűn­tár­suk pedig Bia­tor­bá­gyon várja őket, ahol elő­ké­szí­ti a mene­kü­lé­sü­ket és a gép­ko­csi­vál­tást.

A sér­tett - kezé­ben a mint­egy 42.000.000 forint kész­pénzt tar­tal­ma­zó műanyag ládá­val - kilé­pett a kapun. Két férfi rátá­madt, egyi­kük azon­nal meg­ütöt­te, majd a föld­re került fér­fit gázspray-vel arcon fújta, és még a föl­dön is bán­tal­maz­ta. A rab­lók ezután magunk­hoz ragad­tak több mint 30.000.000 forin­tot, vala­mint egy lap­to­pot, és azzal a közel­ben par­ko­ló teher­gép­ko­csi­hoz futot­tak, majd a har­ma­dik tár­suk­kal együtt elhaj­tot­tak. A vád­lot­tak Bia­tor­bá­gyon - ahol negye­dik tár­suk várta őket - autót cse­rél­tek, a zsák­má­nyolt pénzt pedig meg­osz­tot­ták egy­más között.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség négy fér­fi­val - köz­tük a tipp­adó fel­buj­tó­val, az egyik vég­re­haj­tó­val, vala­mint a két sofőr­rel, mint bűn­se­géd­del - szem­ben most emelt vádat jelen­tős érték­re, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt, és fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. Ötö­dik tár­suk­kal, a rab­lás másik vég­re­haj­tó­já­val szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás folyik.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nyei - vide­ó­val - az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/33-millio-forintos-rablas-felderitese