Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 32 migránst zsúfolt be a furgon levegőtlen rakterébe - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy sze­ne­gá­li fér­fi­val szem­ben, aki a fur­gon­ja szűk rak­te­ré­be 32 határ­sér­tőt bezsú­fol­va mene­kült az őt üldö­ző rend­őrök elől, majd miu­tán durr­de­fek­tet kapott, meg­pró­bált elfutni.

A vád­irat sze­rint az Olasz­or­szág­ban élő sze­ne­gá­li férfi az isme­ret­len meg­bí­zó­ja által fel­aján­lott 4.000 euró­ért cse­ré­be vál­lal­ta, hogy a Szer­bia felől Magyar­or­szág terü­le­té­re til­tott módon belé­pő, sze­mé­lyes okmá­nyok nél­kü­li határ­sér­tő­ket a déli határ­sza­kasz­tól az oszt­rák hatá­rig szál­lít­ja annak érde­ké­ben, hogy Nyugat-Európába jus­sa­nak. A vád­lott az egyik köz­is­mert üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son kapott GPS koor­di­ná­ták alap­ján 2022. októ­ber 14-én, dél­előtt, egy föld­út mel­let­ti erdős terü­le­ten 17 pakisz­tá­nit, 12 indi­a­it és 3 afgánt vett fel az olasz rend­szá­mú fur­gon­já­nak ülé­sek nél­kü­li rak­te­ré­be. Elin­du­lá­su­kat köve­tő­en a kun­szent­mik­ló­si rend­őrök Apos­tag bel­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ni akar­ták és ezért lein­tet­ték a vád­lot­tat, ő azon­ban a rend­őri jel­zés­re nem állt meg. Mene­kü­lés köz­ben ráadá­sul durr­de­fek­tet kapott, ennek elle­né­re az ember­csem­pész a gép­ko­csi­ból kiugor­va elfu­tott a rend­őrök elől, akik 150 méter üldö­zés után utol­ér­ték és elfogták.

Az ember­csem­pész fur­gon alig 6 m2-es, szel­lő­zés nél­kü­li, zárt rak­te­ré­ben össze­zsú­fo­ló­dott 32 mig­ráns nehe­zen kapott leve­gőt, miu­tán a vád­lott rájuk csuk­ta a csak kívül­ről nyit­ha­tó hátsó ajtót. A más­fél órás út során ráadá­sul nagyon gyor­san veze­tett, emi­att elő­for­dult, hogy a szál­lí­tott sze­mé­lyek a rak­tér­ben egy­más­ra estek. A sötét, leve­gőt­len rak­tér­ben állva utazó mig­rán­sok szá­má­ra a szál­lí­tás jelen­tős testi-lelki gyöt­re­lem­mel járt. A rak­tér­be zsú­folt sze­mé­lyek sér­tet­le­nül száll­tak ki a furgonból.

Az ügyész­ség a fér­fit az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ember­csem­pész ügyé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.