Főoldal » Hírek » 320 millió forintot meghaladó kárt okozott egy győri autókereskedő - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az egy­ko­ri győri éne­kes, jelen­leg autó­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó üzlet­em­ber ellen, aki 21 bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, és a sér­tet­tek­nek össze­sen 322.928.213 forint kárt okozott.

A jelen­leg 35 éves férfi a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2017 nya­rá­tól kez­dő­dő­en jár­mű­vek adás­vé­te­le kap­csán köve­tett el csa­lá­so­kat és sik­kasz­tá­so­kat, egyre fenye­ge­tőbb anya­gi hely­ze­te miatt köl­csö­nö­ket vett fel magán­sze­mé­lyek­től is, ille­tő­leg egy bank­tól is. Az össze­ge­ket isme­ret­len célra for­dí­tot­ta, majd az eladó­so­dott cégét egy – álta­la is tudot­tan halá­los beteg­ség­ben szen­ve­dő sze­mély­nek – értékesítette.

Ezt köve­tő­en is foly­tat­ta azon­ban autók­kal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­gét, köl­csö­nö­ket is vett fel, melyek­kel kap­cso­lat­ban elszá­mol­ni szin­tén nem tud.

A vád­lott által oko­zott leg­ki­sebb kár­összeg 1.000.000 forint volt, a leg­na­gyobb 73.000.000 forint.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 15 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.