Főoldal » Archív » 36 migráns fulladozott az iraki embercsempész által vezetett kisbuszban

Ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és több bűn­cse­lek­mény miatt kerül az elkö­ve­tő a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék elé 

Az iraki szár­ma­zá­sú, hol­land állam­pol­gár vád­lott - aki csa­lád­já­val Hol­lan­di­á­ban él - 2016. decem­ber 15-én Hol­lan­di­á­ban bérelt egy kis­te­her­gép­ko­csit, ame­lyet egy isme­rő­se veze­tett, míg az elkö­ve­tő a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val még ugyan­az­nap Magyar­or­szá­gon át Romá­ni­á­ba uta­zott. Romá­nia terü­le­tén a vád­lott átvet­te a teher­gép­ko­csi veze­té­sét és azzal egye­dül a déli szerb-román határ­hoz ment, ahol több afgán és isme­ret­len ember­csem­pész köz­re­mű­kö­dé­sé­vel Szer­bi­á­ból Romá­ni­á­ba eljut­ta­tott mig­ránst vett fel. A vád­lott a zárt rak­te­rű kis­busszal a magyar-román határ köze­lé­ben meg­tett körül­be­lül 3 órá­nyi utat és Kör­összeg­apá­ti tér­sé­gé­ben, Romá­nia terü­le­tén a mig­rán­so­kat kiszál­lí­tot­ta a járműből.

Ezt köve­tő­en a sér­tet­tek­nek isme­ret­len ember­csem­pé­szek segí­tet­tek abban, hogy gya­lo­go­san átlép­jék a magyar-román határt. Ez idő alatt a vád­lott az álta­la veze­tett kis­busszal az Ártán­di Határ­át­ke­lő­he­lyen lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd onnan Kör­összeg­apá­ti irá­nyá­ba haladt. 2016. decem­ber 16-án reg­gel 7 óra körül a vád­lott Kör­összeg­apá­ti kül­te­rü­le­tén a szán­tó­föl­dön át oda­ér­ke­ző 35 mig­ránst anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben beszál­lí­tot­ta a kis­te­her­au­tó rak­te­ré­be azzal, hogy őket Német­or­szág­ba viszi,  míg egy mig­ráns mel­let­te, az utas­fül­ké­ben utazott.

Ezt köve­tő­en, rövid időn belül a jár­mű­vet a rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták, illet­ve a sofőrt iga­zol­tat­ták, mely­nek során a jár­őrök kinyi­tot­ták a kis­busz oldal­aj­ta­ját, ahon­nan az össze­zsú­fol­va egy­más mel­lett álló, rosszul­lét­re, lég­szomj­ra panasz­ko­dó sér­tet­tek szin­te kizuhantak.

A 36 sér­tett több­sé­ge iraki, illet­ve szír és iráni állam­pol­gár­sá­gú volt, aki­ket az ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás lefoly­ta­tá­sát köve­tő­en vissza­to­lon­col­tak Romániába.

A vád­lott által veze­tett kis­te­her­gép­jár­mű rako­dó­te­ré­nek leve­gő után­pót­lá­sa nem volt biz­to­sít­va, a veze­tő­fül­ke és a rako­dó­tér közöt­ti elvá­lasz­tó­fa­lon alul össze­sen 4 db rácsos szel­lő­ző­ko­pol­tyú volt kiala­kít­va. A csök­ke­nő oxi­gén­szint és az emel­ke­dő szén-dioxidszint a sér­tet­tek lég­zés­szá­má­nak emel­ke­dé­sé­hez veze­tett, mely rövid időn belül oxi­gén­hi­á­nyos álla­po­tot idé­zett elő náluk.

Figye­lem­be véve a szál­lí­tó­esz­köz kiala­kí­tá­sát, a szál­lí­tás körül­mé­nye­it, a sér­tet­tek szá­mát, a vád­lott tuda­ta átfog­ta a mig­rán­sok ful­la­dá­sos halá­la bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­gét, azon­ban ez iránt közöm­bös maradt.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat uta­sít­sa ki Magyar­or­szág területéről.

Az elfo­gás­ról készült kép­anyag az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-embercsempesz-36-illegalis-migrans-hajdu