Főoldal » Archív » 4 év 8 hónap letöltendő börtön lett a viccnek szánt bombariadóból

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki két napja a Mono­ri Járás­bí­ró­ság fel­rob­ban­tá­sá­val fenye­ge­tő­zött. A bíró­ság 4 év 8 hónap bör­tön­re ítél­te a férfit.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy gyöm­rői férfi 2016. szep­tem­ber 21-én a reg­ge­li órák­ban éppen Mono­ron volt, és úgy gon­dol­ta, hogy „meg­vic­ce­li” a Mono­ri Járás­bí­ró­sá­got azzal, hogy bom­ba­ri­a­dót jelent be. Ezért a vas­út­ál­lo­más­sal szem­ben talál­ha­tó nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­hez ment, és beje­len­tet­te, hogy 8 óra 45 perc és 9 óra között bomba fog rob­ban­ni a Mono­ri Járásbíróságon.

A hívá­so­kat köve­tő­en a rend­őr­ség a szük­sé­ges intéz­ke­dést meg­tet­te, így a Mono­ri Járás­bí­ró­ság épü­le­tét 8 óra 45 perc­kor kiürí­tet­ték és egé­szen 11 óra 25 per­cig bom­ba­ku­ta­tást folyt, ezért a járás­bí­ró­sá­gon 15 tár­gya­lás elmaradt.

A bom­ba­ri­a­dó miatt nem­csak a járás­bí­ró­ság épü­le­tét zár­ták le, hanem a város köz­pon­ti utcá­it is, sőt szá­mos menet­rend sze­rin­ti autó­busz sem közlekedhetett.

A fér­fit a tele­fon­hí­vást köve­tő egy órán belül a rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt a Mono­ri Járás­bí­ró­ság elé állította.

A bíró­ság a fér­fit 4 év 8 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A vád­lott nem sza­ba­dult az íté­let kihir­de­té­se­kor, mert a bíró­ság elren­del­te az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. Az íté­let nem jogerős.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 23. napján

Dr. Szabó Ferenc

főügyész

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye