Főoldal » Archív » 4 hónap – több mint 50 ügy gyors befejezése

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatály­ba lépé­se óta több mint 50 ügy­ben feje­ző­dött be jog­erő­sen, tár­gya­lás nél­kül a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülésén a Csong­rád Megyei Főügyész­ség és az ille­té­kes­sé­gi terü­le­te alá tar­to­zó járá­si ügyész­sé­gek által kép­vi­selt vádak­ban az eljá­rás.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény 2018. júli­us 1. nap­ját köve­tő­en tör­tént hatály­ba lépé­sét köve­tő­en 51 olyan bűnügy­ben feje­ző­dött be a vád­eme­lést köve­tő­en rövid idő­vel, tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén az eljá­rás, ahol a vádat a Csong­rád Megyei Főügyész­ség, vagy az ille­té­kes­sé­gi terü­le­te alá tartozó járá­si ügyész­sé­gek kép­vi­sel­ték. Az új eljá­rás­jo­gi tör­vény által beve­ze­tett intéz­mé­nyek közül az ügyész­ség, vala­mint a gya­nú­sí­tott és a védő által kötött egyez­ség, vala­mint az ügyész­ség­nek a vád­irat­ban a vád­lott beis­me­rő val­lo­má­sá­ra figye­lem­mel fel­té­te­le­sen elő­ter­jesz­tett bün­te­tés kisza­bá­si indít­vá­nya, ille­tő­leg az elő­ké­szí­tő ülé­sen hason­ló tar­ta­lom­mal elő­ter­jesz­tett ügyé­szi indít­vá­nyok és ezeknek a vád­lott és a védő­je által tör­té­nő elfo­ga­dá­sa vezet­tek mint­egy 51 ügy­ben az eljá­rás gyors, tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül tör­té­nő jog­erős befejezéséhez. 

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó intéz­mé­nyeinek alkal­ma­zá­sá­val a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén jog­erő­sen befeje­zett eljá­rá­sok közül kieme­len­dő a Csong­rád Megyei Főügyész­ség által a Sze­ge­di Tör­vény­szék előtt külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt egy jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő elítélt­tel szem­ben indult eljá­rás. A költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­so­kat jel­lem­ző, huza­mos ideig tör­té­nő elhú­zó­dást elke­rü­len­dő a főügyész­ség a vád­ira­tá­ban fel­té­te­les indít­ványt tett a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re arra az eset­re, ha a vád­lott a nyo­mo­zá­si szak­ban tett nyi­lat­ko­za­ta­i­val ellen­tét­ben a vád­irat­ban meg­je­lölt bűn­cse­lek­mény­ben való bűnös­sé­gét elis­me­ri. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te és az elő­ké­szí­tő ülé­sen sem kívánt jelen lenni, de hoz­zá­já­ru­lá­sá­val a bíró­ság enge­dé­lyez­te, hogy tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján legyen jelen az ülé­sen. A vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen tovább­ra sem kívánt val­lo­mást tenni, azon­ban akként nyi­lat­ko­zott, hogy a bűnös­sé­gét elis­me­ri a vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény­ben, melyet a bíró­ság elfo­ga­dott és a vád­irat­ban fel­té­te­le­sen indít­vá­nyo­zott sza­bad­ság­vesz­tés­sel azo­nos tar­tal­mú bün­te­tést sza­bott ki. 

Ezen utób­bi eset­ben a bíró­ság eljá­rá­sa 2 óra idő­tar­ta­mot sem vett igénybe.