Főoldal » Archív » 4 millió forint vagyoni hátrányt okozott a gazdáknak a vagyonkezeléssel megbízott vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 60 éves fér­fi­val szem­ben, aki több mil­lió forin­tos kárt oko­zott az álta­la kép­vi­selt föld­tu­laj­do­no­si közös­ség tag­ja­i­nak azzal, hogy a föld­je­i­ket haszon­bér­be vevő vadász­tár­sa­ság felé nem állí­tott ki számlákat.

A vád­lott hosszabb ideje egy­szer­re volt veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je egy dél-Somogyban műkö­dő föld­tu­laj­do­no­si közös­ség­nek, és egy vadász­tár­sa­ság­nak. A föld­tu­laj­do­no­si közös­ség és a vadász­tár­sa­ság között még 2007-ben szü­le­tett meg­ál­la­po­dás arról, hogy a közös­ség föld­je­in a vadá­sza­ti jogot a vadász­tár­sa­ság gya­ko­rol­ja, mely­nek ellen­té­te­le­zé­se­ként éven­te 1,3 mil­lió forin­tot fizet a föld­tu­laj­do­no­si közös­ség által kép­vi­selt gazdáknak.

A vagyon­ke­ze­lő­nek minő­sü­lő vád­lott azon­ban a föld­tu­laj­do­no­si közös­ség belső sza­bály­za­ta elle­né­re nem állí­tot­ta ki a szám­lá­kat a vadász­tár­sa­ság felé, így 2012. és 2015. évek között össze­sen 4 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a föld­tu­laj­do­no­sok­nak, akik közül töb­ben éve­kig nem kap­ták meg a nekik járó haszon­bér­le­ti díjat, míg egyes tagok­nak a vád­lott a vadász­tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je­ként szám­la nél­kül, köz­vet­le­nül fizet­te ki a haszonbért.

A vád­lott a Bar­csi Járás­bí­ró­sá­gon meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tett, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, így őt a bíró­ság 1 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és a védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.