Főoldal » Hírek » 5 éves kisleány a nevelőapa fajtalankodásának áldozata- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a 31 éves, leta­róz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát fel­hasz­nál­va, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az irány­adó íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. évtől élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt egy asszonnyal, aki­nek előző házas­ság­ból szár­ma­zó két kis­ko­rú leá­nyát egy Bihar megyei köz­ség­ben közö­sen nevel­ték. 2020. év kora őszén a vád­lott a lakó­épü­let­ben a csa­lád többi tag­já­nak távol­lé­té­ben az 5 éves nevelt gyer­me­ké­nek ruhá­val fedett alsó­tes­tét fog­dos­ta, majd nemi szer­vét mutat­va arra hívta fel, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen vele. A kis­le­ány ekkor kisza­ladt az udvar­ra és sírva mond­ta el édes­any­já­nak, hogy a vád­lott mit tett vele. Az asszony nyom­ban kér­dő­re vonta, de élet­tár­sa tagad­ta a történteket.

A csa­lád kiala­kult szo­ká­sá­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lott egy külön heve­rőn aludt a sér­tet­tel. Néhány nap­pal később ismét sze­xu­á­lis táma­dást inté­zett elle­ne. Az anya eköz­ben fel­kelt, és az illem­hely­re indul­va elhagy­ta a házat. A füg­göny nél­kü­li abla­kon bevi­lá­gí­tó utcai lámpa fényé­nél azon­ban meg­lát­ta, hogy a vád­lott mit művel a gyer­me­ké­vel. Mivel most sze­mé­lye­sen is ész­lel­te a faj­ta­lan­ko­dá­sát, abban a szi­lárd meg­győ­ző­dé­sé­ben, hogy kis­lá­nya koráb­ban mégis iga­zat állí­tott, már haj­nal­ban fel­je­len­tést tett. Élet­tár­sa csa­lád­já­nak befo­lyá­sá­tól  tart­va a ható­sá­gok rövi­de­sen a Csa­lá­dok Átme­ne­ti Ott­ho­ná­ban műkö­dő Tit­kos Mene­dék­ház­ban biz­to­sí­tot­tak szál­lást, később pedig a gyám­ha­tó­ság a gyer­me­kek neve­lő­szü­lő­nél tör­té­nő elhe­lye­zé­sé­ről hatá­ro­zott. A vád­lott a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyé­vel az ala­csony értel­mi képes­sé­gek­kel ren­del­ke­ző sér­tett érzel­mi fej­lő­dé­sét köze­pes mér­ték­ben veszélyeztette.

A vád­ha­tó­ság a vád­lott ter­hé­re, bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa végett fel­leb­be­zett. A vád­lott és védő­je bűn­cse­lek­mény vagy bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban tör­té­nő fel­men­tést indítványozott.

A vád­lott ter­hé­re rótt sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­tét a tör­vény öt évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a jóval a közép­mér­ték alatt mara­dó tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés indo­ko­lat­la­nul enyhe. Nem iga­zo­dik kel­lő­en sem a bűn­cse­lek­mény valós tár­gyi súlyá­hoz, sem pedig a bűnös­ség foká­hoz. Nem felel meg emi­att a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott bün­te­tés­ki­sza­bá­si célok­nak és elvek­nek. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint tehát a kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek nyug­ta­la­ní­tó gya­ko­ri­sá­ga miatt a szi­go­rúbb fele­lős­ség­re vonást célzó ügyész­sé­gi fel­leb­be­zés helyt­ál­ló. A vád­lott a mind­össze 5 éves sér­tett kiszol­gál­ta­tott, füg­gő­sé­gi hely­ze­té­vel vissza­él­ve foly­ta­tó­la­go­san való­sí­tot­ta meg faj­ta­lan cse­lek­mé­nyét, amellyel a kis­ko­rú erköl­csi és lelki fej­lő­dé­sét egy­aránt veszélyeztette.

Az ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.