Főoldal » Archív » 50 gépkocsit rongált meg egy ittas férfi Budapesten – vádemelés - FOTÓKKAL

A vád­lott az összes autót egy éjsza­ka alatt ron­gál­ta meg úgy, hogy az utcán par­ko­ló gép­ko­csik­nak jel­lem­ző­en az olda­lát, vagy a tete­jét kar­col­ta végig egy éles tárggyal. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2017. janu­ár 28-án, éjjel, ittas álla­pot­ban, a VI. kerü­le­ti Des­sew­ffy utcá­ban, Jókai utcá­ban, Lovag utcá­ban és Nagy­me­ző utcá­ban, össze­sen 50 gép­ko­csit ron­gált meg úgy, hogy azo­kat egy isme­ret­len tárggyal meg­kar­col­ta, egy eset­ben pedig letör­te a gép­jár­mű vissza­pil­lan­tó tükrét.

A vád­lott által oko­zott kár gép­ko­csin­ként jel­lem­ző­en 50.000 – 100.000 forint közöt­ti összeg­re tehe­tő, de volt olyan eset is, ahol a 200.000 forin­tot is meghaladta.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét egy szem­ta­nú ész­lel­te, aki érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. A kiér­ke­ző jár­őrök a fér­fit iga­zol­tat­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták, amely­nek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en mari­hu­á­nát fogyasztott.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben 50 rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

Adat merült fel arra is, hogy a férfi ezen felül még több, mint 20 gép­ko­csit is meg­ron­gált. Ezen bűn­cse­lek­mé­nyek vonat­ko­zá­sá­ban a nyo­mo­zás meg­szün­te­té­sé­re került sor, több­nyi­re abból az okból, hogy eze­ket a ron­gá­lá­so­kat nem lehe­tett két­sé­get kizá­ró­an a ter­helt ter­hé­re róni, mivel a gép­ko­csi­kon a sérü­lé­sek kelet­ke­zé­sé­nek idő­pont­ja nem volt megállapítható.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fotók az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/78-autot-rongalt-meg