Főoldal » Hírek » 51 sértettet ejtett tévedésbe az internetes csaló - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki jöve­del­mét inter­ne­tes csa­lá­sok­kal egé­szí­tet­te ki.

A vád­lott 2019 ápri­li­sá­tól 2020 decem­be­ré­ig inter­ne­tes közös­sé­gi, illet­ve hir­de­té­si olda­la­kon rend­sze­re­sen kínált eladás­ra olyan már­kás sport­ru­há­za­ti ter­mé­ke­ket, köny­ve­ket és szé­pé­sze­ti esz­kö­zö­ket, amik­re nagy volt a keres­let. A férfi több árut rend­ben meg­kül­dött vevő­i­nek, azon­ban ami­kor rájött, hogy a meg­fe­le­lő hir­de­té­sek­kel milyen könnyen tud pénzt sze­rez­ni, olyan áru­kat is elkez­dett hir­det­ni, ame­lyek­kel való­já­ban nem rendelkezett.

A férfi arra spe­ci­a­li­zá­ló­dott, hogy olyan kisebb össze­gek­kel ejti téve­dés­be a sér­tet­te­ket, amik­nek az elvesz­té­se miatt nem fel­tét­le­nül for­dul­nak a nyo­mo­zó ható­ság­hoz, ezért a bűn­cse­lek­mé­nyek sér­tett­je­it több eset­ben is a mar­ca­li rend­őrök­nek kel­lett fel­ku­tat­ni­uk. A vád­lott a csa­lás­so­ro­zat­tal össze­sen 51 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­től 5 és 34 ezer forint közöt­ti össze­ge­ket csalt ki úgy, hogy a nem léte­ző áruk ellen­ér­té­két előre átutal­tat­ta vala­me­lyik álta­la hasz­nált bank­szám­lá­ra, majd a vevők szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítványt.