Főoldal » Archív » 6 év börtönbüntetést szabott ki a bíróság a Hollandiából vett kábítószerrel kereskedő férfival szemben – VIDEÓVAL ÉS FÉNYKÉPEKKEL

A Békés Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rin­ti mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző­en, 6 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a Gyu­lai Tör­vény­szék a mai napon azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki öt alka­lom­mal is eluta­zott Amsz­ter­dam­ba kábí­tó­sze­rért, amit azután Békés­csa­bán értékesített.

A vád­irat­ban sze­rep­lő és a bíró­ság által is elfo­ga­dott tény­ál­lás sze­rint a férfi egy üze­net­kül­dő alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel került kap­cso­lat­ba egy Hol­lan­di­á­ban élő sze­méllyel, aki­hez 2017 decem­be­re és 2018 ápri­li­sa között ötször is eluta­zott, és tőle amfe­ta­mint, koka­int, mari­hu­á­nát, MDMA tar­tal­mú tab­let­tá­kat, továb­bá LSD bélye­ge­ket vásá­rolt, majd azo­kat Magyar­or­szág­ra hozta.

A férfi a kábí­tó­szert ezután sze­ge­di lakó­he­lyén, illet­ve békés­csa­bai tar­tóz­ko­dá­si helyén tárol­ta, és amel­lett, hogy azt maga is fogyasz­tot­ta, nagyobb rész­ben pén­zért érté­ke­sí­tet­te. A nyo­mo­zás során fel­tárt ada­tok sze­rint a fér­fi­nek egy fod­rász­üz­let tulaj­do­no­sa azon­ban nem kész­pénzt fize­tett a kábí­tó­sze­rért, hanem szo­lá­ri­um hasz­ná­la­tot biz­to­sí­tott az amfe­ta­mi­nért cserébe.

A férfi által hasz­nált békés­csa­bai és sze­ge­di ingat­la­nok­ban a ház­ku­ta­tás során bün­te­tő­jo­gi érte­lem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és az érté­ke­sí­té­sük­höz hasz­nált növény­őr­lőt, vala­mint digi­tá­lis mér­le­get talál­tak, amit tőle lefoglaltak.

A Békés Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 10-én emelt vádat az ügy­ben, és alig egy hónap­pal később, a mai napon, a Gyu­lai Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen mond­ta ki bűnös­nek a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben. A bíró­ság a főügyész­ség által meg­tett mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző­en, 6 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, szin­tén 6 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta, és a kábítószer-kereskedelem során szer­zett 63.500 forin­tot tőle elkobozta.

A vád­eme­lés kap­csán kiadott főügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/hollandiabol-vett-kabitoszerrel-kereskedett-bekescsaban-videoval-es-fenykepekkel/

A rend­őr­ség­nek a férfi elfo­gá­sa­kor készí­tett vide­ó­ja és fény­kép­fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken megtekinthetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszergyanus-anyag-a-tanyerban-es-a-hutoben