Főoldal » Archív » Hollandiából vett kábítószerrel kereskedett Békéscsabán – VIDEÓVAL ÉS FÉNYKÉPEKKEL

A Békés Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki öt alka­lom­mal is eluta­zott Amsz­ter­dam­ba kábí­tó­sze­rért, amit azután Békés­csa­bán érté­ke­sí­tett.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi egy üze­net­kül­dő alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel került kap­cso­lat­ba egy Hol­lan­di­á­ban élő sze­méllyel, aki­hez 2017 decem­be­re és 2018 ápri­li­sa között ötször is eluta­zott, és tőle amfe­ta­mint, koka­int, mari­hu­á­nát, MDMA tar­tal­mú tab­let­tá­kat, továb­bá LSD bélye­ge­ket vásá­rolt, majd azo­kat Magyar­or­szág­ra hozta.

A férfi a kábí­tó­szert sze­ge­di lakó­he­lyén, illet­ve békés­csa­bai tar­tóz­ko­dá­si helyén tárol­ta, és amel­lett, hogy azt maga is fogyasz­tot­ta, nagyobb rész­ben pén­zért érté­ke­sí­tet­te. A nyo­mo­zás során fel­tárt ada­tok sze­rint a fér­fi­nak egy fod­rász­üz­let tulaj­do­no­sa nem kész­pénzt fize­tett a kábí­tó­sze­rért, hanem szo­lá­ri­um hasz­ná­la­tot biz­to­sí­tott az amfe­ta­mi­nért cse­ré­be.

A férfi által hasz­nált békés­csa­bai és sze­ge­di ingat­la­nok­ban tar­tott kuta­tás során bün­te­tő­jo­gi érte­lem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és az érté­ke­sí­té­sük­höz hasz­nált növény­őr­lőt, vala­mint digi­tá­lis mér­le­get talál­tak, amit lefog­lal­tak.

A Békés Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, ami­ért vele szem­ben 5-20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. A főügyész­ség – élve az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­gel – a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, úgy vele szem­ben hatá­ro­zott ideig tartó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a tör­vény­szék. A főügyész­ség indít­ványt tett továb­bá a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó vagyon elkob­zá­sá­ra is, és a több mint 1 mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

A rend­őr­ség­nek a férfi elfo­gá­sa­kor készí­tett vide­ó­ja és fény­kép­fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő­ek:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszergyanus-anyag-a-tanyerban-es-a-hutoben