Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » 6 év börtönt kapott a kaposvári kábítószerkereskedő- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ta azt a külö­nös vissza­eső fér­fit, akit a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

A férfi koráb­ban is kap­cso­lat­ba került kábí­tó­szer­rel, annak bir­tok­lá­sa miatt 2017-ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, amely bün­te­té­sé­ből 2018 máju­sá­ban sza­ba­dult. A vád­lott azon­ban ezt köve­tő­en sem sza­kadt el a kábí­tó­sze­rek­től, a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint 2019-ben a megye­szék­he­lyen rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó anya­got isme­rő­se­i­nek.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság 2019 novem­be­ré­ben érte tet­ten, ami­kor „speed-et” adott el ott­ho­ná­nak köze­lé­ben.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban fog­lalt indít­vá­nyok­kal egye­ző bíró­sá­gi íté­le­tet tudo­má­sul vette, a vád­lott eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. Az első­fo­kú dön­tés nem jog­erős, ezért a vád­lot­tal szem­ben alkal­ma­zott letar­tóz­ta­tást a bíró­ság fenn­tar­tot­ta.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény:

https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-kaposvari-kabitoszerkereskedo-ellen/