Főoldal » Hírek » 67 vádlott, 116 kötet nyomozati irat, 8 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrány – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, pénz­mo­sás, gaz­da­sá­gi vesz­te­ge­tés és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség egy adó­csa­ló bűn­szer­ve­zet­tel szem­ben. A bűn­szer­ve­zet pályá­za­ti támo­ga­tá­sok jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­lé­vel, vala­mint a mun­kál­ta­tás­sal össze­füg­gő adó- és járu­lék­ter­hek meg­fi­ze­té­sé­nek elke­rü­lé­sé­vel a hazai és uniós költ­ség­ve­tés­nek össze­sen 8,7 mil­li­árd Ft vagyo­ni hát­rányt okozott.

A vád­irat sze­rint a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja a tár­sa­i­val 2010-től egy hie­rar­chi­ku­san fel­épü­lő, kons­pi­ra­tí­van műkö­dő szer­ve­ze­tet hozott létre és működ­te­tett közel nyolc éven át. Ennek célja a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek tény­le­ges irá­nyí­tá­sa alatt álló gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok érde­ké­ben uniós és hazai pályá­za­ti támo­ga­tá­sok jogo­su­lat­lan igény­be véte­le, az álta­lá­nos for­gal­mi adó jogo­su­lat­lan elszá­mo­lá­sa, vala­mint a mun­kál­ta­tás­sal összeg­füg­gő adó-és járu­lék­ter­hek meg­fi­ze­té­sé­nek elke­rü­lé­se volt.

A NAV Dél-Alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga által foly­ta­tott szé­les­kö­rű nyo­mo­zás a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je által irá­nyí­tott cég­cso­port által elnyert össze­sen 19 db pályá­za­tot érin­tett. Két pályá­zat kap­csán OLAF vizs­gá­lat is folyt, utób­bi szerv aján­lá­sát a nyo­mo­zás során figye­lem­be vették.

A bűn­szer­ve­zet fel­épí­té­se a pályá­za­ti célok­nak meg­fe­le­lő­en vál­to­zott, a tagok az egyes pályá­za­tok tár­gyá­hoz iga­zod­va cserélődtek.

A bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja a lehe­tő leg­na­gyobb pályá­za­ti összeg lehí­vá­sa érde­ké­ben túl­ára­zott szám­lá­kat hasz­nált fel, való­já­ban azon­ban a pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sát a lehe­tő leg­ki­sebb összeg ráfor­dí­tá­sá­val oldot­ta meg. A pályá­zó cégek a leg­több eset­ben tény­le­ge­sen nem vagy csak rész­ben ren­del­kez­tek a pályá­zat­hoz szük­sé­ges önerő­vel.  A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je költ­ség­ne­men­ként meg­ha­tá­roz­ta azt is, hogy az elfo­ga­dott pályá­za­ti összeg helyett tény­le­ge­sen mek­ko­ra össze­get szán anyag-és esz­köz­be­szer­zés­re, az alvál­lal­ko­zók­nak és szál­lí­tók­nak kifi­zet­he­tő díjak­ra, azaz a pro­jekt tény­le­ges meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. A pályá­za­tok során benyúj­tott, túl­ára­zott szám­lák és a pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak tény­le­ges költ­sé­ge közöt­ti külön­bö­zet egy a bűn­szer­ve­zet kere­tei között műkö­dő szám­la­gyá­ron keresz­tül kész­pénz­ben jutott vissza a cég­cso­port vala­mely tagjához.

A bűn­cse­lek­ménnyel az uniós és a hazai költ­ség­ve­tés­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány több mint 8,7 mil­li­árd forint, amely a nyo­mo­zó ható­ság kiemel­ke­dő vagyon­fel­de­rí­tő mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként tel­jes egé­szé­ben biz­to­sít­va lett a cég­cso­port esz­köz­ál­lo­má­nyá­nak, vala­mint gép­jár­mű­vek és ingat­la­nok zár alá vételével.

Az ügyész­ség 67 vád­lot­tal – köz­tük 14 vád­lot­tal mint bűn­szer­ve­zet tag­já­val - szem­ben külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, pénz­mo­sás és gaz­da­sá­gi vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat és vala­mennyi­ük ese­té­ben konk­rét bün­te­tés­re vonat­ko­zó ún. „mér­té­kes indít­ványt” tett a bűnös­ség elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re. A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tők­kel szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem szabadulhatnak.

Emel­lett a vád­lot­tak­kal szem­ben a bűn­szer­ve­zet ideje alatt szer­zett vagyon­ra, továb­bá a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett gaz­da­go­dás ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re, míg 17 cég­gel szem­ben pénz­bír­ság kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügyészség.