Főoldal » Archív » 680 milliós váltóhamisítással gyanúsítanak egy közjegyzőt - a Budapesti Nyomozó Ügyészség őrizetbe vette – VIDEÓVAL és FOTÓVAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­jegy­ző­ként tevé­keny­ke­dő fér­fit és bűn­tár­sa­it csa­lás­sal, és hűt­len keze­lés­sel gyanúsítja.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy­ben érin­tett, fő tevé­keny­sé­get ille­tő­en vil­la­mos ener­gia ter­me­lés­sel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tény­le­ges tulaj­do­no­sa és veze­tő­je 2015. év ele­jé­től a köz­jegy­zői hiva­tá­sú gya­nú­sí­tott volt. A Zrt. ügy­ve­ze­tő­je kizá­ró­lag a köz­jegy­ző, vala­mint annak test­vé­re uta­sí­tá­sai alap­ján járt el.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a köz­jegy­ző 2015 már­ci­u­sa és máju­sa között a bűn­tár­sa­i­val egy 680 mil­lió forint érté­kű hamis vál­tót állít­ta­tott ki a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben. A hamis, vissza­dá­tu­moz­va kiál­lí­tott váltó mögött nem volt valós üzle­ti kap­cso­lat, és azzal a Zrt. fel­té­tel nél­kü­li, egy­ol­da­lú, vissza­von­ha­tat­lan köte­le­zett­sé­get vál­lalt a kifi­ze­tés­re. A váltó kiál­lí­tá­sá­val, majd annak másra - szin­tén egy az érdek­kö­rük­be tar­to­zó sze­mély­re - for­gat­má­nyo­zá­sá­val a gya­nú­sí­tot­tak célja a jog­ta­lan haszon­szer­zés volt, vala­mint az, hogy a Zrt. új tulaj­do­no­si köré­nek kárt okozzanak.

A Zrt. vezér­igaz­ga­tó­ja továb­bá - úgy­szin­tén a köz­jegy­ző, és annak test­vé­re uta­sí­tá­sá­ra - 2015 ápri­li­sá­ban úgy enged­mé­nye­zett egy mint­egy 70 mil­lió forin­tos köve­te­lést egy Kft.-nek, hogy az enged­mé­nye­zés mögött valós gaz­da­sá­gi ese­mény nem volt; cél­juk a Zrt. vagyo­ná­nak a kiját­szá­sa volt. Eze­ket a szer­ző­dé­se­ket maga a gya­nú­sí­tott köz­jegy­ző készí­tet­te el.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal mun­ka­tár­sa­i­val együtt­mű­köd­ve a teg­na­pi napon össze­han­golt akci­ót haj­tot­tak végre, amely­nek kere­té­ben több hely­szí­nen is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, és a meg­ala­po­zott gya­nút alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat fog­lal­tak le.

Mind­ezek alap­ján a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­jegy­zőt fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te, vala­mint külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, őri­zet­be vette, és indít­vá­nyoz­za az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A köz­jegy­zőn kívül az ügy­nek négy továb­bi gya­nú­sí­tott­ja van.

A férfi elő­ál­lí­tá­sá­ról készült videó.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.