Főoldal » Hírek » 7 millió forint értékben loptak a munkahelyükről – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik - a vád sze­rint - külön­bö­ző trük­kö­ket bevet­ve közel 7 mil­lió forint érté­kű dol­go­kat lop­tak el a munkaadójuktól. 

A vád­irat sze­rint a 30 és a 27 éves férfi évek óta a cég alkal­ma­zá­sá­ban állt, ami­kor 2020-ban elha­tá­roz­ták, hogy onnan ter­mé­ke­ket és alkat­ré­sze­ket tulaj­do­ní­ta­nak el és érté­ke­sí­te­nek tovább.

2020 szep­tem­be­ré­től - ami­kor azo­nos műszak­ban dol­goz­tak - az ellop­ni kívánt hol­mi­kat kar­ton­do­boz­ba gyűj­töt­ték, majd a zsák­mányt egy nem messze par­ko­ló autó­ba tet­ték. Annak érde­ké­ben, hogy a cég terü­le­tén műkö­dő biz­ton­sá­gi kame­ra ne rög­zít­hes­se cse­lek­mé­nye­i­ket, egy ref­lek­tort irá­nyí­tot­tak rá, így az róluk csak rossz minő­sé­gű fel­vé­telt készí­tett. A kis­mé­re­tű izzó­kat, ele­me­ket, LED sza­la­go­kat a ruhá­za­tuk­ba rejt­ve vit­ték ki a gyár területéről.

Az össze­lo­pott lám­pá­kat és lámpa alkat­ré­sze­ket ezt köve­tő­en a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek­nek adták el.

2021. szep­tem­ber 7-én az esti órák­ban két, lopott cik­kel teli kar­ton­do­boz­zal tar­tot­tak az autó­juk felé, ami­kor a cég biz­ton­sá­gi őre tet­ten érte őket.  Ez alka­lom­mal 53 darab lám­pát, a hoz­zá­juk tar­to­zó alkat­ré­sze­ket, izzó­kat és ele­me­ket pró­bál­tak ellopni.

Cse­lek­mé­nye­ik­kel össze­sen közel 7 mil­lió forint kárt okoz­tak mun­kál­ta­tó­juk­nak, ami a tet­ten­érés és lefog­la­lás útján kisebb rész­ben megtérült.

A két férfi ellen jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ügyész­ség. Az ügyész­ség  vád­irat­ban arra az eset­re, ha a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­me­rik a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, arra tett indít­ványt, hogy a Pász­tói Járás­bí­ró­ság őket 2 év, öt év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, vala­mint fizet­tes­se meg velük a sér­tett­nek oko­zott kárt is. 

A rend­őr­ség által készí­tett fel­vé­te­len a tet­ten­érés során lefog­lalt áru­cik­kek egy része látható.

A Pásztói Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik különböző trükköket bevetve közel 7 millió forint értékű dolgokat loptak el a munkaadójuktól.