Főoldal » Hírek » 71 vevőt károsított meg az internetes csaló páros - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők 71 vevőt káro­sí­tot­tak meg azzal, hogy inter­ne­ten ked­ve­ző áron kínál­tak előre fize­tés­sel elekt­ro­ni­kai készü­lé­ke­ket úgy, hogy a kifi­ze­tett ter­mé­kek leszál­lí­tá­sa eszük ágá­ban sem volt.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­ak 2022 janu­ár­já­ig, közel más­fél éven keresz­tül úgy jutot­tak rend­sze­res jöve­de­lem­hez, hogy inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon ala­csony áron kínál­tak nép­sze­rű elekt­ro­ni­kai ter­mé­ke­ket annak elle­né­re, hogy azok­kal tény­le­ge­sen soha nem ren­del­kez­tek. A vád­lot­tak ehhez egy másik inter­ne­tes oldal­ról a műsza­ki cik­kek fotó­it és a hoz­zá­juk tar­to­zó műsza­ki leírá­so­kat lemen­tet­ték, majd a ter­mé­ke­ket saját­juk­ként meg­hir­det­ték. A vevők­kel való kap­cso­lat­tar­tás érde­ké­ben e-mail fió­kot hoz­tak létre, vala­mint több tele­fon­szá­mot is hasz­nál­tak. Az érdek­lő­dő vevők­kel egyi­kük kis­kő­rö­si házá­ból elekt­ro­ni­ku­san vagy tele­fo­non egyez­tet­ve, a kisze­melt lap­top, tab­let, mobil­te­le­fon vagy játék­kon­zol vétel­árát előre átutal­tat­ták a fia­ta­labb vád­lott nevé­re nyi­tott öt bank­szám­la egyi­ké­re. A kicsalt össze­ge­ket a vád­lot­tak egy­más között elosz­tot­ták és elköltötték.

A „sze­ren­csé­sebb” vevők csak elő­le­get utal­tak a csa­lárd hir­de­tők­nek azért, hogy a vétel­ár hátra lévő részé­nek kifi­ze­té­sé­ig ne hir­des­sék tovább a kisze­melt ter­mé­ket. Nekik 5-10 ezer forint­juk bánja. A vétel­árat egy összeg­ben átuta­ló sér­tet­te­ket fejen­ként 40-60 ezer forint kár érte. Kecs­ke­mé­ti és Bács-Kiskun vár­me­gyei áldo­za­ta­ik mel­lett Zalá­ból, Veszp­rém­ből, a Haj­dú­ság­ból, Heves vár­me­gyé­ből és Buda­pest­ről is jelent­kez­tek becsa­pott vevők, akik a nyo­mo­zás során káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

Az ügyész­ség a két fér­fit 71 rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy az elkö­ve­tés­hez hasz­nált mobil­te­le­fon­ja­i­kat is koboz­za el a bíró­ság. A jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős bör­tön­bün­te­té­sü­ket töltő vád­lot­tak ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók az elkö­ve­tők­nél tar­tott kuta­tás során készültek.