Főoldal » Hírek » 72 órán belül bíróság elé állították a tapétavágós rablót - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás miatt bíró­ság elé állí­tott egy hely­be­li fér­fit, aki 2022. május 16-án kora dél­után egy kalo­csai áru­ház par­ko­ló­já­ban rátá­madt az autó­ja cso­mag­tar­tó­já­ba pako­ló idős asszony­ra és egy tapé­ta­vá­gó kés­sel elvág­ta a tás­ká­ja szí­ját. A sér­tett meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a rab­lót, ezért dula­kod­ni kezd­tek, végül azon­ban a táma­dó a kés pen­gé­jét áldo­za­ta felé tart­va a tás­ká­val együtt futás­nak eredt.

A vád sze­rint a kalo­csai férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. május 16-án kora dél­után egy hely­be­li nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban hátul­ról rátá­madt a gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ba pako­ló idős asszony­ra. A sér­tett vál­lán lévő feke­te műbőr kézi­tás­ka pánt­ját egy tapé­ta­vá­gó kés­sel elvág­ta és a tás­kát magá­hoz ragad­ta.

 

Az idős asszony ezt ész­lel­ve meg­pró­bál­ta a tás­ká­ját vissza­sze­rez­ni és a távo­zó férfi után eredt. A vád­lot­tat a puló­ve­ré­nél elkap­va meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni, miköz­ben segít­sé­gért kiál­tott. A rabló a táska meg­tar­tá­sa érde­ké­ben meg­pró­bált sza­ba­dul­ni a sér­tett fogá­sá­ból, ezért könyö­ké­vel hátra ütött és a vál­lá­nál rán­gat­ta az asszonyt. Mivel azon­ban a sér­tett nem enge­dett, a vád­lott a tapé­ta­vá­gó kés pen­gé­jét felé tart­va a tás­ká­val együtt kere­ket oldott.

A sér­tett segély­hí­vá­sá­ra két fia­tal­em­ber eredt az elkö­ve­tő nyo­má­ba, aki ezt látva a tapé­ta­vá­gó pen­gé­jét felé­jük tar­tot­ta és a tás­kát eldob­ta. Még ket­ten bekap­cso­lód­tak a rabló üldö­zé­sé­be, de meg­kö­ze­lí­te­ni nem mer­ték a nála lévő kés miatt. Több utcán keresz­tül követ­ték a táma­dót, eköz­ben azt is lát­ták, amint a kést egy kuká­ba dobta. Az idő­köz­ben érte­sí­tett kalo­csai rend­őrök a mene­kü­lő rabló útját áll­ták és őri­zet­be vet­ték.

Az ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt az őri­zet 72 órás tar­ta­ma alatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kalo­csai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tot­ta. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erős.

A fotók a  bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek: