Főoldal » Archív » 754 millió forinttal rövidítette meg a költségvetést a bázisolajjal kereskedő bűnözői csoport- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás, rossz minő­sé­gű ter­mék for­ga­lom­ba hoza­ta­la és orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy bűnö­zői cso­port­tal szem­ben, amely­nek tag­jai kül­föld­ről beho­zott bázis­ola­jat jöve­dé­ki adó meg­fi­ze­té­se nél­kül, üzem­anyag­ként értékesítettek.

A vád sze­rint az ügy I. és II. rendű vád­lott­jai – apa és fia – 2016 júni­u­sá­tól a 2017 novem­be­ré­ben tör­tént letar­tóz­ta­tá­su­kig hor­vát, magyar és cseh cégek nevé­ben egy len­gyel gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­tól uni­ver­zá­lis ola­jat vásá­rol­tak, ame­lyet egyet­len eset­ben sem a szál­lí­tá­si hely­ként meg­adott szlo­vén és román címek­re szál­lít­tat­tak le, hanem jöve­dé­ki adó meg­fi­ze­té­se nél­kül, Magyar­or­szá­gon üzem­anyag­ként érté­ke­sí­tet­tek. A fuvar­ok­má­nyo­kon és egyéb ira­to­kon szál­lí­tá­si cím­ként meg­je­lölt kül­föl­di címek fik­tí­vek vol­tak, ott sem épü­le­tek, sem gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok nem működ­tek. A meg­vá­sá­rolt uni­ver­zá­lis olaj a lob­ba­nás­pont­ja és magas növény­olaj tar­tal­ma miatt nem felelt meg a dízel­gáz­olaj szab­vány sze­rin­ti minő­sé­gi köve­tel­mé­nye­i­nek. A bázis­olaj fuva­ro­zá­sát az ügy III. rendű vád­lott­ja a szlo­vák cégén keresz­tül végez­te, a jár­mű­sze­rel­vényt is min­den eset­ben ő vezet­te. A beho­za­tal meg­szer­ve­zé­se során a vád­lot­tak külön, erre a célra rend­sze­re­sí­tett és gyak­ran vál­to­ga­tott tele­fo­no­kon tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot. A köz­úti ellen­őr­zé­sek elke­rü­lé­sé­nek érde­ké­ben a szál­lít­mány útvo­na­lá­nak meg­fi­gye­lé­sét, jóval a jár­mű­sze­rel­vény előtt halad­va az apa és a fia végezte.

Az ügy továb­bi vád­lott­jai, az olaj magyar­or­szá­gi viszont­el­adói és magán­sze­mély vevői tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy olyan bázis­ola­jat vásá­rol­nak meg, amely után jöve­dé­ki adót és áfát nem fize­tett senki. Ennek foly­tán ugyan­is jóval a hiva­ta­los egy­ség­ár alatt jutot­tak hozzá az olajtermékhez.

Az ügy tizen­öt vád­lott­ja a jöve­dé­ki adó és álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­sét elke­rül­ve össze­sen 754 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg a magyar költségvetést.

Az ügyész­ség az apát és fiát, vala­mint a szál­lí­tá­so­kat végző fér­fit külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint rossz minő­sé­gű ter­mék for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg 12 tár­suk­nak – köz­tük két nőnek - orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt kell felel­ni­ük. A jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.