Főoldal » Archív » 76 darab kokainkapszulával a gyomrában érkezett Budapestre egy venezuelai nő - vádemelés

A 27 éves vene­zu­e­lai állam­pol­gár­sá­gú nő a vád sze­rint isme­rő­sei meg­bí­zá­sá­ból, kap­szu­lák­ban lenyel­ve több mint fél kilo­gramm koka­int hozott be Magyarországra.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat 2016. év végén a nyo­mo­zás során nem azo­no­sít­ha­tó sze­mé­lyek bíz­ták meg azzal, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be a szer­ve­ze­té­be rejt­ve, kap­szu­lák­ban lenyel­ve, kábí­tó­szert szál­lít­son Buda­pest­re, és azt ott adja át egy bűn­tár­sa részére.

A vád­lott uta­zá­sá­hoz szük­sé­ges repü­lő­je­gyet, vala­mint a buda­pes­ti szál­lás fog­la­lá­sát a meg­bí­zók intéz­ték. A meg­be­szél­tek sze­rint egyik bűn­tár­suk jelent­ke­zett volna a buda­pes­ti szál­lás­he­lyen a vád­lott szer­ve­ze­té­ből kiürí­tett kábítószerért.

A vád­lott 2016. decem­ber 6-án a bra­zí­li­ai Sao Pau­ló­ban a meg­bí­zó­i­tól átvett és lenyelt 76 darab koka­int tar­tal­ma­zó kap­szu­lát, majd az ily módon tes­té­be rej­tett, mint­egy 660 gramm töme­gű kábí­tó­szer­rel Sao Pau­ló­ból Zürich­be, onnan pedig Buda­pest­re utazott.

A vád­lott 2016. decem­ber 7-én érke­zett meg a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér­re, ahol a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­gá­nak mun­ka­tár­sai ellen­őr­zés alá von­ták, az ennek kere­té­ben elvég­zett orvo­si vizs­gá­lat pedig kimu­tat­ta a kokainkapszulákat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.