Főoldal » Hírek » 8 éven át erőszakoskodott kiskorú rokonával- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Tör­vény­szék a 46 éves vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény miatt 15 évi fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. Vég­le­ges hatállyal min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól és egyéb tevé­keny­ség vég­zé­sé­től is eltil­tot­ta, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, gon­do­zá­sát vagy gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, vagy ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott előbb egy Heves megyei köz­ség­ben, később pedig a fővá­ros­ban léte­sí­tett erő­szak­kal nemi kap­cso­la­tot gyer­mek­ko­rú uno­ka­hú­gá­val. Rokon­ként a bizal­mi hely­ze­té­vel vissza­él­ve a mind­össze 8 éves kis­le­ány jelen­lé­té­ben por­nog­ráf tar­tal­mú fil­me­ket nézett, későb­bi idő­szak­ban pedig nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se végett erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rí­tet­te. A gyer­mek­ko­rú sér­tett ellen­ál­lá­sát a csa­lád­ját érin­tő fenye­ge­té­sek­kel, vala­mint testi erő­szak­kal törte meg. Azzal fenye­get­te őt, hogy amennyi­ben faj­ta­lan vágyá­nak nem tesz ele­get, az édes­ap­ja bör­tön­be kerül­het, sze­ret­te­it pedig szin­tén hason­ló módon zak­lat­ja. Súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő maga­tar­tá­sá­val a sér­tett sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sét trau­ma­ti­zál­ta. A meg­fé­lem­lí­tett leány csak tizen­hat éves korá­ban tárta fel a bűn­cse­lek­ményt az édesanyjának.

Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette. A vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék a meg­ala­po­zott tény­ál­lás­ból helyt­ál­ló­an követ­kez­te­tett a vád­lott bűnös­sé­gé­re, és a kisza­bott bün­te­té­sek is törvényesek.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket a Btk. öt évtől tizen­öt évig, illet­ve öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni. Hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként öt évtől huszon­ket­tő és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

A bün­te­tés kisza­bá­sá­nál irány­adó bűnös­sé­gi körül­mé­nye­ket az első­fo­kú bíró­ság fel­tár­ta és a súlyuk­nak meg­fe­le­lő­en érté­kel­te. A pszi­cho­sze­xu­á­lis fej­lő­dé­si zavar­ral küzdő vád­lot­tal szem­ben kisza­bott – a bün­te­té­si tétel közép­mér­té­két meg­ha­la­dó - tizen­öt év tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés, kiegé­szül­ve a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­sal és a mel­lék­bün­te­tés­sel tör­vé­nyes bün­te­tés. Meg­fe­le­lő­en iga­zo­dik a bűn­tet­tek tár­gyi súlyá­hoz, a bűnös­ség foká­hoz és a vád­lott sze­mé­lyi­sé­gé­nek kima­gas­ló tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­hez. A bün­te­tés­ki­sza­bá­si célok és elvek érvé­nye­sü­lé­sé­nek biz­to­sí­tá­sá­ra egy­aránt alkalmas.

A nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek nyug­ta­la­ní­tó­an gya­ko­ri­ak. Ebben a bün­te­tő­ügy­ben a foly­ta­tó­la­gos elkö­ve­té­sen túl a rész­cse­lek­mé­nyek rend­kí­vül nagy száma, a nyolc évet fel­öle­lő elkö­ve­té­si idő­szak, a kez­det­ben mind­össze 8 éves sér­tett sérel­mé­re való durva elkö­ve­té­si mód, vala­mint az a tény, hogy a sér­tett mara­dan­dó pszi­chés káro­so­dást szen­ve­dett, a bün­te­tés eny­hí­té­sét nem indokolják.

A védel­mi fel­leb­be­zé­sek­ről a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.