Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » 9 év börtönbüntetésre ítélték a gyermekpornográfiával és kábítószer birtoklással vádolt szudáni nőt – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy kül­föl­di nővel szem­ben, aki­nek a mobil­te­le­fon­ján a nyo­mo­zók 2021-ben gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, buda­pes­ti bérelt laká­sán pedig jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert talál­tak. Az ügy­ben vád­dal egye­ző első­fo­kú, marasz­ta­ló íté­let született.

A vád­lott 2003-tól mene­kült stá­tusz­ban tar­tóz­ko­dott Magyar­or­szá­gon, ami­kor 2020 végén ada­tok merül­tek fel arra vonat­ko­zó­an, hogy a nő a sze­mély­azo­nos­sá­ga tekin­te­té­ben meg­té­vesz­tet­te az ide­gen­ren­dé­sze­ti ható­sá­got, ezért vele szem­ben mene­kült stá­tusz vissza­vo­ná­si eljá­rás indult.

Az eljá­rás során az ide­gen­ren­dé­sze­ti ható­ság a nő mobil­te­le­fon­ján bűn­cse­lek­mény­re utaló ada­to­kat talált, ezért fel­je­len­tést tett a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iro­dá­nál. Ezt köve­tő­en, a nyo­mo­zók 2021 janu­ár­já­ban lefog­lal­ták nő tele­fon­ját, ame­lyen 3 db gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt talál­tak. A vád­lott a mobil­te­le­fon­ján tar­tott gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­te­le­ket, egy mobil alkal­ma­zá­son keresz­tül kapta meg más fel­hasz­ná­ló­tól, majd ezt köve­tő­en, 2019. szep­tem­ber­ben, vala­mint októ­ber­ben két fel­vé­telt ő maga is továb­bí­tott más fel­hasz­ná­lók részére.

A vád­lott ezen túl­me­nő­en, a VIII. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén, össze­sen 34 db kap­szu­lá­ban, csak­nem 400 gramm koka­int tartott.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kül­föl­di nővel szem­ben kis­ko­rú sze­mé­lyek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­tel átadá­sá­val, illet­ve tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te, vala­mint jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás ered­mé­nye­ként, a bíró­ság a nőt vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 9 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 9 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Emel­lett az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, a bíró­ság a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely révén kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­lat­ba kerül­het­ne. Az íté­let nem jogerős.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda koráb­bi köz­le­mé­nye - vide­ó­val és fotók­kal - itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idegenrendeszeti-eljaras-soran-bukott-le#5