Főoldal » Archív » 90 éves nőt támadott meg egy férfi Budapesten - vádemelés

A 33 éves férfi az idős­ko­rú sér­tett érté­ke­it akar­ta erő­szak­kal megszerezni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. ápri­lis 23-án dél­előtt egy XIX. kerü­le­ti tár­sas­ház­nál figyelt fel az idős­ko­rú sér­tett­re, majd követ­te őt a bejá­ra­tig. A 90 éves nő kinyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót, a mögöt­te álló vád­lott pedig őt előre enged­te, majd ő maga is belé­pett a sér­tett után a lépcsőházba.

A vád sze­rint a férfi a lép­cső­ház elő­te­ré­ben – kihasz­nál­va azt, hogy idős nő korá­ból adó­dó­an a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes - rátá­madt a sér­tett­re. Ennek során a vád­lott arcon ütöt­te az idős­ko­rú nőt, aki ennek hatá­sá­ra a föld­re esett.

A vád­lott ekkor érté­ke­ket keres­ve átku­tat­ta a sér­tett guru­lós bevá­sár­ló­tás­ká­ját, miköz­ben a tar­tal­mát kido­bál­ta a föld­re, majd miu­tán abban érté­ket nem talált, elfu­tott a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló, vér­alá­fu­tá­sos sérü­lé­sei keletkeztek.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.Esetében a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.