Főoldal » Hírek » 90 nap helyett másfél év – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az a 40 éves férfi, aki tár­sa­i­val rövid időn belül két­szer is betört egy balas­sa­gyar­ma­ti házba, ahon­nan elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket és ruha­ne­mű­ket lopott.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2022 feb­ru­ár­já­ban lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen, aki 2020. novem­ber ele­jén tár­sa­i­val két­szer is betört egy balas­sa­gyar­ma­ti házba, ahon­nan szá­mí­tó­gé­pet, vad­ka­me­rát, digi­tá­lis fény­ké­pe­ző­gé­pet, tele­ví­zi­ót, külön­fé­le ruhá­kat, vala­mint 2000 forint apró­pénzt és bizsu­kat lopott el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a fér­fit az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en – mely vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyult – 90 nap elzá­rás­ra ítélte.

A dön­tés­sel szem­ben az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zés­sel élt. A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – a járá­si ügyész­ség indo­ka­it fenn­tart­va – kifej­tet­te, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés alatt álló, rövid időn belül ismé­tel­ten bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő férfi ese­té­ben kizá­ró­lag a vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés lehet a bün­te­té­si célo­kat szol­gá­ló, vissza­tar­tó erejű szankció.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal, a fér­fit 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 1 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, emel­lett – mivel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt köve­tett el – elren­del­te a koráb­ban fel­füg­gesz­tett 6 hónap vég­re­haj­tá­sát is.

A dön­tés jogerős.