Főoldal » Archív » 900.000 ezer forintot csaltak ki az „unokázós” csalók Százhalombattán

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik egy 85 éves száz­ha­lom­bat­tai asszony­tól 900.000 forin­tot csal­tak ki azzal ürüggyel, hogy a fia bal­ese­tet szen­ve­dett, segít­ség­re szo­rul, és azon­nal pénz­re van szüksége.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja­it, egy buda­pes­ti fér­fit és az élet­tár­sát 2019. május 23-án egy tár­suk fel­hív­ta tele­fo­non. Azt az uta­sí­tást kap­ták, hogy men­je­nek Száz­ha­lom­bat­tán egy meg­adott címre. Addig­ra már a tár­suk fel­hí­vott ott egy 85 éves asszonyt, a bűn­ügy sér­tett­jét. A tele­fon­ban azt mond­ta az éltes nőnek, hogy a fia bal­ese­tet szen­ve­dett, azon­nal pénz­re van szük­sé­ge. Nézze meg a sér­tett, hogy mennyi pénze van ott­hon, s azt adja át annak a sze­mély­nek, aki hama­ro­san a laká­sá­hoz megy. Az idős sér­tett elhit­te a tör­té­ne­tet, majd 900.000 forin­tot átadott az idő­köz­ben a házá­hoz érke­ző elkövetőknek.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Érdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói per­cek alatt elfog­ták a gya­nú­sí­tot­ta­kat. A gép­ko­csi­juk­ban meg­ta­lál­ták a sér­tet­től kicsalt pénzt.

A fér­fit és az élet­tár­sát a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. Az idős embe­rek sérel­mé­re ún. „uno­ká­zós” mód­szer­rel elkö­ve­tett csa­lás rend­kí­vül elsza­po­ro­dott bűn­cse­lek­mény. Okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy a férfi és a nő sza­ba­don hagy­va tár­sa­ik­kal össze­be­szél­ve veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét vagy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el. Mind­ez kizá­ró­lag a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt a férfi és a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A nyo­mo­zá­si bíró egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, és elren­del­te a kényszerintézkedéseket.