Főoldal » Archív » A 12 afgán állampolgárt szállító embercsempészek elleni vádemelésről A Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 4 bol­gár állam­pol­gár­sá­gú sze­méllyel szem­ben, aki­ket 2016. júni­u­sá­ban a rend­őr­ség Hegy­hát­ho­dás­zon, illet­ve Nádas­don ért tet­ten, miköz­ben össze­sen 12 fő afgán állam­pol­gárt szállítottak.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2016. júni­u­sá­ban isme­ret­len meg­bí­zó­val tör­tént elő­ze­tes meg­be­szé­lés után Buda­pes­ten a kora haj­na­li órák­ban három gép­ko­csi­ba össze­sen 12 fő afgán állam­pol­gárt vet­tek fel abból a cél­ból, hogy a határ­át­lé­pés­hez szük­sé­ges úti okmánnyal nem ren­del­ke­ző kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba szál­lít­sák össze­sen 400 euróért.

Miu­tán a 12 afgán állam­pol­gár Hegy­hát­ho­dász és Nádasd tér­sé­gé­ben a köze­li erdő mel­lett a gép­ko­csi­ból kiszállt, rövid időn belül őket és a sze­mély­gép­ko­csik­kal tovább hala­dó vád­lot­ta­kat a rend­őrök Hegy­hát­ho­dás­zon, illet­ve Nádas­don elfogták.

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés­sel vádol­ja a vád­lot­ta­kat, velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről a kiuta­sí­tá­su­kat indítványozta.

Szom­bat­hely, 2016. szep­tem­ber 30. napján

Dr. Simon József

 főügyész

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye