Főoldal » Hírek » Rendezvények » A 2018-as évet értékelték a Csongrád Megyei Főügyészségen

Az elmúlt év kihí­vá­sa­i­ról és tapasz­ta­la­ta­i­ról tar­tott teg­nap évér­té­ke­lőt a Csong­rád Megyei Főügyész­ség Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes részvételével.

Az évér­té­ke­lőt Dr. Kopasz Zsolt főügyész nyi­tot­ta meg, kiemel­ve, hogy a főügyész­ség műkö­dé­sé­nek tár­gyi fel­té­te­lei, min­de­nek­előtt az ügyész­sé­gek elhe­lye­zé­si körül­mé­nyei meg­fe­le­lő­ek. Hang­sú­lyoz­ta azt is, hogy a sze­mély­ügyi hely­zet, akár az ügyé­szi, akár a nem ügyé­szi állo­mányt tekint­ve sta­bil. Összeg­zé­sül kiemel­te, hogy a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek szak­mai műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei kivá­ló­ak, a főügyész­ség mun­ka­tár­sai tör­vé­nye­sen, szak­sze­rű­en, a vonat­ko­zó eljá­rás­jo­gi határ­idők betar­tá­sá­val magas szak­mai szín­vo­na­lon lát­ták el feladatukat.

Dr. Törő Sán­dor bün­te­tő jogi főügyész­he­lyet­tes kiemel­te, hogy a 2018. júli­us 1. nap­já­tól hatály­ba lépő új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény szá­mos, eddig nem ismert fel­ada­tot rótt az ügyé­szek­re. Kiemel­te azt is, hogy jelen­tős ter­het jelen­te­nek a kül­föl­di bűn­el­kö­ve­tők­kel kap­cso­la­tos eljá­rá­sok. Hang­sú­lyoz­ta azt is, hogy több köz­ér­dek­lő­dés­re szá­mot tartó ügy­ben az elmúlt évben lezá­rás­ra került a nyo­mo­zás. Így befe­je­ző­dött a 6 mil­li­ár­dos, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás, vád­eme­lés tör­tént az M5 autó­pá­lya csen­ge­lei pihe­nő­jé­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­ölés miatt indult bűn­ügy­ben, ille­tő­leg a ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás­ban is. Meg­em­lí­tet­te továb­bá, hogy az ország­ban első­ként már 2018. júli­us 2-án egyez­sé­get kötött a főügyész­ség az új jog­in­téz­ményt alkal­maz­va, illet­ve kitért az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás átala­ku­lá­sá­ra és arra is, hogy az orszá­gos átlag­nak meg­fe­le­lő a főügyész­ség váderedményessége.

Dr. Her­bel Krisz­ti­na köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes érté­ke­lé­sé­ben elő­ad­ta, hogy ebben a szak­ág­ban is szá­mos új jog­sza­bály lépett hatály­ba tavaly, így töb­bek között a pol­gá­ri per­rend­tar­tás­ról szóló tör­vény. Az ügy­ér­ke­zé­si muta­tók­ban mint­egy három éve jelent­ke­ző csök­ke­nő ten­den­cia lelas­sult, az egyes muta­tók­ban növe­ke­dés volt tapasz­tal­ha­tó. A szak­ág tevé­keny­sé­gé­ben egyre hang­sú­lyos­sab­bá vált az ügyész­ség tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge a ható­sá­gi eljá­rá­sok vonat­ko­zá­sá­ban. Kiemel­te azt is, hogy egyre meg­ha­tá­ro­zóbb a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­té­vel kap­cso­la­tos ügyé­szi tevé­keny­ség, az elítél­tek kár­ta­la­ní­tá­si kérel­mé­vel kap­cso­la­tos eljá­rá­sok száma jelen­tő­sen növekedett.

Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes zárá­sa­ként hang­sú­lyoz­ta, hogy a 2018-as év több vonat­ko­zás­ban is a vál­to­zás éve volt az ügyé­szi szer­ve­zet éle­té­ben. Orszá­go­san tovább csök­ken­tek a bün­te­tő­ügy­for­gal­mi muta­tók és jelen­tő­sen vál­to­zott mind a bün­te­tő, mind a köz­jog terü­le­tén a jogi kör­nye­zet. Nagy kihí­vást oko­zott az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés 2018. janu­ár 1-én tör­tént beve­ze­té­se, ame­lyen folya­ma­tos fej­lesz­té­sek­kel pró­bál­nak vál­toz­tat­ni. A jövő­re nézve elvá­rás és fel­adat az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény szak­sze­rű és ered­mé­nyes alkal­ma­zá­sa, amellyel kap­cso­lat­ban meg­em­lí­tet­te azt is, hogy a főügyész­ség­ben meg­kö­tött egyez­sé­gek száma az orszá­gos átlag fölöt­ti. Vége­ze­tül a köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes meg­kö­szön­te a főügyész­ség vala­mennyi mun­ka­tár­sá­nak a tava­lyi évben vég­zett munkáját.