Főoldal » Hírek » A barátja megölésére készült a férfi

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a kecs­ke­mé­ti fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a pén­zé­ért akar­ta meg­öl­ni az isme­rő­sét.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a 2020. ápri­lis 8-án a fér­fit két év - vég­re­haj­tá­sá­ban öt év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az íté­let sze­rint a vád­lott a mun­ka­he­lyé­nek meg­szű­né­sét köve­tő­en rossz anya­gi hely­zet­be került, ezért úgy dön­tött, hogy meg­öli a barát­ját, és meg­szer­zi a bank­kár­tyá­ján lévő pénzt. A vád­lott egy isme­rő­sé­nek elmond­ta a ter­vét, és pén­zért a segít­sé­gét kérte a holt­test eltün­te­té­sé­ben. Miu­tán a férfi az aján­la­tot vissza­uta­sí­tot­ta, beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Ezt köve­tő­en a vád­lott egy másik sze­mély­nek is beszá­molt a ter­ve­zett ember­ölés rész­le­te­i­ről, majd őt arra kérte, hogy ötszáz­ezer forint elle­né­ben vegyen részt a sér­tett meg­ölé­sé­ben. A talál­ko­zót köve­tő­en a rend­őr­ség a vád­lot­tat elfog­ta.

Az íté­let ellen az ügyész jelen­tett be fel­leb­be­zést vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mivel meg­íté­lé­se sze­rint a fel­füg­gesz­tett bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.