Főoldal » Hírek » A bátor műtőssegéd megmentette az orvosnőt és az ápolónőket - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 67 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tőt egy mis­kol­ci kór­ház­ban lát­ták el, ő azon­ban érfo­gó­val rátá­madt az orvos­nő­re és két ápo­ló­nő­re.

A vád­irat sze­rint az ittas vád­lot­tat 2021. feb­ru­ár ele­jén, az esti órák­ban mentő szál­lí­tot­ta egy mis­kol­ci kór­ház­ba 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei miatt. A rönt­gen vizs­gá­lat után az ambu­lan­ci­án helyez­ték el, keze­lé­sét egy orvos­nő, vala­mint két ápo­ló­nő kezd­te meg, rög­zí­tő kötést rak­tak fel. A férfi végig szid­ta az egész­ség­ügyi dol­go­zó­kat. Ami­kor egy füg­gönnyel elvá­lasz­tott helyi­ség­ben ültet­ték le, fel­állt, elrán­tot­ta a füg­gönyt, a leg­kö­ze­lebb álló ápo­ló­nő­höz lépett, aki tart­va az agresszív fel­lé­pé­sé­től, ellök­te magá­tól.

A férfi meg­hát­rált, de a pult­ról fel­vett egy hegyes érfo­gót, azt feje fölé emel­ve szúró moz­du­la­to­kat tett az orvos­nő és az ápo­ló­nők irá­nyá­ba, azon kije­len­tés­sel, hogy „Meg­öl­lek tite­ket!”. Az orvos és az ápo­ló­nők beme­ne­kül­tek a vizs­gá­ló helyi­ség­be és maguk­ra zár­ták az ajtót. A fér­fit koráb­ban kísé­rő műtős­se­géd a másik vizs­gá­ló­ból benyit­va látta az ese­mé­nye­ket, ekkor viszont a vád­lott rátá­madt, az érfo­gó­val felé csa­pott, majd az irá­nyá­ba hado­ná­szott. A műtős­se­géd fel­vett egy műanyag szé­ket, azt maga elé tart­va a még min­dig szú­rás­sal pró­bál­ko­zó fér­fit az ágy­hoz szo­rí­tot­ta, akit végül a biz­ton­sá­gi őrök segít­sé­gé­vel tud­tak ártal­mat­la­ní­ta­ni, és kicsa­var­ták a kezé­ből az orvos­tech­ni­kai esz­közt.

Az egész­ség­ügyi dol­go­zók köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül­nek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.