Főoldal » Archív » A bíróság a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján elrendelte a hajóskapitány letartóztatását

A Duna buda­pes­ti sza­ka­szán 2019. május 29-én, az esti órák­ban tör­tént vízi­bal­eset ügyé­ben a nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A nyo­mo­zá­si bíró a mai napon egy hónap­ra elren­del­te a hajós­ka­pi­tány letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság emel­lett meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tott – a vég­zés vég­le­ges­sé válá­sát köve­tő­en – 15 mil­lió forint óva­dék leté­te­le ese­tén, Buda­pest terü­le­tén bűn­ügyi fel­ügye­let­be kerül­het, nyom­kö­ve­tő esz­köz alkal­ma­zá­sa mellett.

Az óva­dék lehe­tő­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.