Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A bíróság előtt is randalírozott a távoltartást megszegő férfi - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak, magán­lak­sér­tés, garáz­da­ság és zak­la­tás miatt emelt vádat egy férfi ellen. A sza­kí­tás­ba bele­nyu­god­ni nem tudó, távol­tar­tás hatá­lya alatt álló férfi tovább zak­lat­ta volt élet­tár­sát és ami­kor a nő emi­att ismé­tel­ten távol­tar­tást kez­de­mé­nye­zett, még a bíró­ság épü­le­te előtt is ran­da­lí­ro­zott, fenye­ge­tő­zött. Az elkö­ve­tő a nő kísé­rő­jét bán­tal­maz­ta, az autó­ját megrongálta.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei férfi és élet­tár­sa kap­cso­la­ta a férfi ita­lo­zó maga­tar­tá­sa és a tett­le­ges­sé­gig faju­ló viták miatt meg­rom­lott. Ami­kor a vád­lott 2022 feb­ru­ár­já­ban a laká­suk beren­de­zé­si tár­gya­it is össze­tör­te, a nő meg­sza­kí­tot­ta az élet­kö­zös­sé­get és az ingat­la­nuk tető­te­ré­be köl­tö­zött a két közös kis­ko­rú gyer­me­kük­kel. A férfi azon­ban a kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sá­ba nem tudott bele­nyu­god­ni, folya­ma­to­san szem­mel tar­tot­ta és követ­te a nőt min­den­ho­va, az utcán han­go­san kia­bált vele, sérel­mez­ve a szakítást.

A folya­ma­tos zak­la­tá­sok miatt a nő Tisza­kécs­ké­re köl­tö­zött, egy­ide­jű­leg távol­tar­tást kez­de­mé­nye­zett a fér­fi­val szem­ben, amely­nek során a bíró­ság előtt a felek egyez­sé­get kötöt­tek. A vád­lott azon­ban azt még aznap meg­szeg­te, külön­bö­ző hívó­szá­mú készü­lé­kek­ről előbb tele­fo­non, majd az asszony új ott­ho­ná­nál meg­je­len­ve ismét sze­mé­lye­sen is hábor­gat­ni kezd­te a sér­tet­tet. 2022 októ­be­ré­ben a nő kapu­já­nak lemez­bo­rí­tá­sát letép­te és az udvar­ba bemen­ve előbb a biz­ton­sá­gi kame­rát, majd a klí­ma­be­ren­de­zést akar­ta lever­ni. A sér­tett meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni ebben, azon­ban a vád­lott a fal­hoz nyom­ta, a haját tépte és több­ször a lábá­ba rúgott.

A nő ezután a távol­tar­tás sza­bá­lya­i­nak rend­sze­res meg­sze­gé­se miatt ismét a bíró­ság­hoz for­dult. A 2022. októ­ber 27-re kitű­zött tár­gya­lás előtt a férfi a bíró­ság épü­le­te előtt, majd a bejá­rat­nál han­gos­ko­dott, a volt élet­tár­sát trá­gár sza­vak­kal illet­te, ami miatt a biz­ton­sá­gi őrök nem enged­ték be az épü­let­be. Végül az utcán meg­vár­ta az épü­let­ből kijö­vő nőt és kísé­rő­jét, akit a ruhá­já­nál meg­ra­ga­dott, bele­rú­gott és meg­ütöt­te, majd a közel­ben par­ko­ló autó­já­ba több­ször belerúgott.

Mivel a férfi a vele szem­ben emi­att elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let alatt sem hagy­ta abba a nő tele­fo­nos zak­la­tá­sát, a kecs­ke­mé­ti rend­őrök őri­zet­be vették.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, magán­lak­sér­tés, zak­la­tás, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.