Főoldal » Archív » A bíróság épülete előtt verte meg élettársát egy férfi Miskolcon

 

A 36 éves férfi és élet­tár­sa éppen az elle­nük folyó bün­te­tő­el­já­rás tár­gya­lá­sá­ra men­tek, ami­kor a bíró­ság előtt a vád­lott ököl­lel ütle­gel­ni kezd­te a nőt.

A vád­lott férfi és élet­tár­sa kap­cso­la­tá­ból egy kis­lány szü­le­tett, melyet közö­sen nevel­tek. 2013 őszén mind­ket­ten elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek, így kap­cso­la­tuk is meg­sza­kadt. A fog­va­tar­tás alatt a kis­lány a nő szü­le­i­hez került. Mint­egy más­fél év eltel­té­vel mind­ket­ten sza­ba­dul­tak és házi őri­zet­be kerül­tek. Ennek során a férfi rend­sze­re­sen láto­gat­ta, az akkor már 4 éves gyer­me­ket. Ezen alkal­mak­kor pró­bál­ta ráven­ni a nőt, hogy köl­töz­ze­nek újra össze, állít­sák hely­re a kap­cso­la­tu­kat. Mivel erre a nő nem volt haj­lan­dó, a vád­lott rend­sze­re­sen meg­ve­rés­sel fenye­get­te. A nőben ez olyan komoly félel­met kel­tett, hogy a gyer­mek lát­ha­tá­sá­nak inté­zé­sét ezután szü­le­i­re bízta, mert nem mert a fér­fi­val találkozni.

Koráb­bi ügyük bíró­sá­gi tár­gya­lá­sá­ra érkez­tek 2016 már­ci­u­sá­ban a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság épü­le­te elé. Itt közöt­tük ismét vita ala­kult ki. A férfi ököl­lel meg­ütöt­te a nőt, aki a föld­re esett. Azon­ban a vád­lott a föl­dön fekvő nő haját meg­ra­gad­ta és több­ször ismét fejen ütötte.
Ezután a vád­lott a hely­szín­ről elszaladt.

A sér­tett agy­ráz­kó­dást és zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett.

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tás indítványozott.