Főoldal » Hírek » A biztonsági kamera buktatta le a dohánybolti tolvajokat - VIDEÓVAL - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik közül ket­ten egy bese­nyő­te­le­ki dohány­bolt­ban az eladó és az éppen ott vásár­ló sér­tett figyel­mét elte­rel­ték, amíg har­ma­dik tár­suk a sér­tett föl­dön lévő tás­ká­já­ból eltu­laj­do­ní­tot­ta a pénz­tár­cá­ját, majd távoz­tak az üzletből.

A két vád­lott és az isme­ret­le­nül maradt har­ma­dik tár­suk 2019. júni­us 24-én, kora dél­után meg­je­len­tek egy bese­nyő­te­le­ki dohány­bolt­ban, azzal a cél­lal, hogy onnan érték­kel bíró dol­go­kat tulaj­do­nít­sa­nak el. Az idő­sebb vád­lott és az isme­ret­le­nül maradt sze­mély fel­ada­ta volt az eladó és a bolt­ban lévő vásár­lók figyel­mé­nek elte­re­lé­se úgy, hogy az üzlet­ben fel-alá jár­kál­tak, illet­ve külön­bö­ző áruk meg­mu­ta­tá­sát kér­ték az eladó­tól. A tár­sai elte­re­lő manő­ve­rét kihasz­nál­va a fia­ta­labb vád­lott a sér­tett mellé lépett, majd egy­szer csak leha­jolt és a föl­dön elhe­lye­zett tás­ká­já­ból kivet­te a pénz­tár­cá­ját, mely­ben 8. 000 forint mel­lett több bank­kár­tya is volt.

Az elkö­ve­tők ezután távoz­tak az üzlet­he­lyi­ség­ből, a pénz­tár­cá­ból kivet­ték a zsák­má­nyolt össze­get, azon meg­osz­toz­tak, majd a tár­cát benne a bank­kár­tyák­kal a közel­ben eldobták.

A pénz­tár­cát a nyo­mo­zás során meg­ta­lál­ták és a sér­tett részé­re visszaadták.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség két sze­méllyel szem­ben sza­bály­sér­té­si érték­re, zseb­tol­vaj­lás útján, több készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, mely­ben a fia­ta­labb, bün­te­tett elő­éle­tű és jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, míg a cse­lek­mé­nyét segí­tő tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja az ese­tet rögzítette.