Főoldal » Hírek » A biztonsági öv használata súlyos sérülésektől menthet meg! - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze vádat emelt egy 19 éves Nóg­rád megyei nő ellen, aki téli útvi­szo­nyok mel­lett veszé­lye­sen köz­le­ke­dett és az álta­la oko­zott bal­eset­ben uta­sai megsérültek.

A vád­irat sze­rint a sofőr négy uta­sá­val 2022. janu­ár 20-án az esti órák­ban autó­zott a 21-es főúton Hat­van irá­nyá­ból Sal­gó­tar­ján felé. A fagy­pont alat­ti hőmér­sék­let miatt az útbur­ko­lat csú­szós álla­po­tú volt, a vád­lott az útsza­ka­szon a szá­má­ra meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get is túl­lép­ve, leg­alább 115-125 km/h sebes­ség­gel elő­zött meg több jár­mű­vet a belső sáv­ban haladva.

A meg­elő­zött jár­mű­vek mel­lett elhajt­va a nő hir­te­len és túl­zott mér­ték­ben kor­má­nyoz­ta vissza a külső for­gal­mi sávba autó­ját, ezért a gumi­ab­ron­csok a jeges asz­falt­bur­ko­la­ton meg­csúsz­tak. Az autó sod­ród­va leha­ladt a menet­irá­nya sze­rint jobb olda­li útpad­ká­ra, majd a víz­el­ve­ze­tő árok­ban a jármű első része fel­akadt és a leve­gő­ben meg­pör­dült. Ezt köve­tő­en még két alka­lom­mal a talaj­nak csa­pó­dott és ismé­tel­ten pörög­ni kez­dett, végül kere­ke­i­re zuhan­va a víz­el­ve­ze­tő árok­ban került nyu­gal­mi helyzetbe.

A tör­tén­tek hatá­sá­ra a hátsó ülé­se­ken utazó három lány kizu­hant az autó­ból. Egyi­kük töb­bek között agy­ráz­kó­dást, borda- és csi­go­lya­tö­rést, mási­kuk több­szö­rös gerinc­csi­go­lya­tö­rést, vala­mint a har­ma­dik utas súlyos csont­tö­ré­sei mel­lett lép­re­pe­dést is szen­ve­dett. Emel­lett a vád­lott is súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, negye­dik tár­suk könnyeb­ben sérült.

A bal­ese­tet a vád­lott jelen­tős sebes­ség­túl­lé­pé­se okoz­ta, ezért az ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot elle­ne a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a bün­tet­len nővel szem­ben, továb­bá indít­ványt tett az 528.354 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

Az uta­sok nem rög­zí­tet­ték magu­kat a biz­ton­sá­gi övvel, ezért szen­ved­tek ilyen súlyos sérü­lé­se­ket, ráadá­sul az övek becsa­to­lá­sá­nak elma­ra­dá­sa miatt a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tá­si bír­ság irán­ti eljá­rást is kez­de­mé­nye­zett velük szemben.

A gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-gondatlansag-i/