Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A biztonsági övet nem használó rokonainak okozott sérülést a gondatlan sofőr - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze pénz­bün­te­tést indít­vá­nyoz azzal a 22 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki csa­lád­tag­ja­it szál­lít­va oko­zott köz­le­ke­dé­si balesetet. 

A vád sze­rint a férfi 2021. októ­ber 6-án, reg­gel, Kis­har­tyán lakott terü­le­tén veze­tett egy kis­buszt, mely­ben élet­tár­sa, test­vé­re, annak fele­sé­ge és gyer­me­kük uta­zott. A sofőr egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ba a meg­en­ge­dett sebes­sé­get meg­ha­la­dó és az úttest csú­szós, vizes álla­po­tá­ra figye­lem­mel is jelen­tő­sen eltúl­zott sebes­ség­gel haj­tott be, ezért a jármű sod­ród­ni kez­dett, majd az útmen­ti víz­el­ve­ze­tő árok falá­nak csapódott.

A bal­eset­ben a vád­lott, a test­vé­re és élet­tár­sa súlyo­san meg­sé­rül­tek, több test­tá­jat érin­tő töré­ses, illet­ve belső szer­vi sérü­lé­se­ik kelet­kez­tek, a kis­gyer­mek és édes­any­ja pedig nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A bal­ese­tet a sofőr gyors­haj­tá­sa okoz­ta, ezért az ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot elle­ne a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben, továb­bá indít­ványt tett a 202.082 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

Ugyan­ak­kor mivel sem a sofőr, sem a fel­nőtt uta­sok nem rög­zí­tet­ték magu­kat a biz­ton­sá­gi övvel, a más­fél éves gyer­mek ülése pedig nem volt meg­fe­le­lő­en rög­zít­ve az autó­ban talál­ha­tó ülés­sor­hoz, ezért a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tá­si bír­ság irán­ti eljá­rást is kezdeményezett.