Főoldal » Archív » A börtön sem tartotta vissza az üzletszerű csalástól- vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség tíz­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben töl­tött sza­bad­ság­vesz­té­se alatt, a zár­ká­ból hívta fel tele­fo­non a sértetteket. 

A vád sze­rint a férfi 2018. már­ci­us 1. és 2018. októ­ber 10. között büntetés-végrehajtási inté­zet­ben töl­töt­te vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt kisza­bott bün­te­té­sét. A vád­lott eköz­ben a hoz­zá­tar­to­zók­kal tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tás­ra szánt tele­fon­ba egy zár­ka­tár­sa által isme­ret­len módon meg­szer­zett SIM kár­tyát helye­zett be, majd vélet­len­sze­rű hívá­so­kat indít­va fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sértettekkel.

A vád­lott a sér­tet­te­ket azzal tévesz­tet­te meg, hogy magát egy táv­köz­lé­si cég mun­ka­tár­sá­nak adta ki. Azt állí­tot­ta, hogy a sér­tet­tek külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket nyer­tek, de nye­re­mé­nyük átvé­te­le előtt  szük­sé­ges, hogy a sér­tet­tek egy meg­ha­tá­ro­zott össze­get utal­ja­nak át a vád­lott által meg­adott bank­szám­la­szám­ra. A vád­lott azt mond­ta, hogy az átuta­lás után a sér­tet­tek ezen össze­get a nye­re­ménnyel kiegé­szít­ve vissza fog­ják kapni.

A vád­lott a meg­té­vesz­tő maga­tar­tá­sá­val egy sér­tett­nek 375.000,-Ft., két sér­tett­nek egyen­ként 225.000,- Ft., egy sér­tett­nek 190.000,- Ft., három sér­tett­nek egyen­ként 150.000,- Ft., két továb­bi sér­tett­nek 90.000,- Ft., illet­ve 75.000,- Ft kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a bíró­ság három év fegy­ház­bün­te­tés­re, három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 150.000,-Ft össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra és köte­lez­ze a vád­lot­tat, hogy kilenc sér­tett­nek fizes­sen kártérítést.