Főoldal » Archív » A Budapesti Nyomozó Ügyészség összehangolt akciója egy kiterjedt ingatlan csalási ügyben - VIDEÓVAL

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben vég­re­haj­tott teg­na­pi akció ered­mé­nye­ként elfo­gott és elő­ál­lí­tott 10 gya­nú­sí­tott között 4 ügy­véd is van.

A buda­pes­ti nyo­mo­zó ügyé­szek a Készen­lé­ti Rend­őr­ség, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont, vala­mint a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­val közö­sen teg­nap 9 hely­szí­nen haj­tot­tak végre össze­han­golt akci­ót a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sít­ha­tó sze­mé­lyek elfo­gá­sa érdekében.

A bűn­cse­lek­mé­nyek áldo­za­ta­i­nak meg­se­gí­té­sé­re a nyo­mo­zó ügyé­szek a Buda­pest Fővá­ros Kor­mány­hi­va­ta­la Áldo­zat­se­gí­tő Szol­gá­la­tá­nak köz­re­mű­kö­dé­sét kérték.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak idős vagy szel­le­mi­leg leépült embe­rek bizal­má­ba fér­kőz­tek azzal a cél­lal, hogy a meg­té­vesz­té­sük­kel velük élet­já­ra­dé­ki vagy tar­tá­si szer­ző­dést kös­se­nek, és ezál­tal csa­lárd módon meg­sze­rez­zék az ingat­lan­ja­ik tulaj­don­jo­gát. A szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő ügy­vé­dek ügy­vé­di köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve működ­tek közre a szer­ző­dé­sek megkötésében.

A nyo­mo­zás tár­gyát jelen­leg négy – 12 és 21 mil­lió forint közöt­ti érté­kű - ingat­lan képezi.

Ezen túl­me­nő­en, a ház­ku­ta­tá­sok során a ható­sá­gok tag­jai egyes gya­nú­sí­tot­tak ingat­la­nán (a ház udva­rán fel­ál­lí­tott suf­ni­sze­rű épü­let­ben, egy másik hely­szí­nen pedig az épü­let pin­cé­jé­ben) ember­hez nem méltó körül­mé­nyek között több idős­ko­rú, kiszol­gál­ta­tott sze­mélyt találtak.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség eddig 10 gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki az ügy­ben. A meg­ala­po­zott gyanú velük szem­ben több rend­be­li, jelen­tős kárt okozó, idős vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te, az ügy­véd gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben pedig ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te. A nyo­mo­zó ügyé­szek emel­lett továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ját is vizsgálják.

Az áldo­za­tok szá­má­ra a Buda­pest Fővá­ros Kor­mány­hi­va­tal áldo­zat­se­gí­tő szak­em­be­rei tel­jes körű tájé­koz­ta­tást nyúj­tot­tak az igény­be vehe­tő áldo­zat­se­gí­tő, vala­mint jogi segít­ség­nyúj­tá­si szol­gál­ta­tá­sok­ról. Az áldo­za­tok pszi­cho­ló­gu­si segít­ség­nyúj­tás­ban is része­sül­tek, ket­ten pedig igény­be kíván­ták venni a védett szál­lá­son tör­té­nő elhe­lye­zést, ahol folya­ma­to­san meg­kap­nak min­den továb­bi segít­sé­get a tár­sa­da­lom­ba tör­té­nő sike­res vissza­il­lesz­ke­dés érdekében.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont elfo­gás­ról készült vide­ó­ja az aláb­bi link­ről tölt­he­tő le:

http://tek.gov.hu/video/media1100.mpg