Főoldal » Archív » A bűncselekményt követő napon bíróság elé állt a szeméremsértő

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt már az elkö­ve­tést köve­tő napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt az ukrán állam­pol­gár fér­fit, aki egy női WC-be bement, onnan a sér­tet­tet nem enged­te ki, és előt­te a nemi szer­vét mutogatta. 

Az elkö­ve­tő 2018. októ­ber 30-án, dél­előtt, egy nyer­ge­súj­fa­lui presszó­ban ittas álla­pot­ban látta, hogy a pul­tos nő a sze­mély­ze­ti WC-be ment, ahova kis idő múlva követ­te. A sér­tett távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, aki ennek ele­get tett. Ezután a férfi ismét belé­pett a mos­dó­ba, az ajtót belül­ről az akasz­tó­val bezár­ta, a nad­rág­ját letol­ta és a nemi szer­vét a sér­tett előtt mutogatta.

A vád­lott a szűk helyi­ség­ben a bezárt ajtó és a sér­tett között állt, ezért a nő nem tudta meg­kö­ze­lí­te­ni a bejá­ra­ti ajtót. Az elkö­ve­tő több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem enged­te ki a sér­tet­tet, aki ekkor magá­hoz vett egy fel­mo­só­nye­let, ami­vel elkezd­te verni a vád­lott fejét és a felső tes­tét. A vád­lott ekkor elfor­dult a pul­tos­tól, aki ezt kihasz­nál­va a bejá­ra­ti ajtót  kinyi­tot­ta és a helyi­ség­ből kimenekült.

Az idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őr­jár­őrök a vád­lot­tat a presszó­ban elfog­ták, a nyo­mo­zó ható­ság bűn­ügyi őri­zet­be véte­lét ren­del­te el.

Az ügyész­ség a fér­fit 2018. októ­ber 31. nap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság elé állította.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a fér­fit 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek a vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint 2 évre kiuta­sí­tot­ta az ország terü­le­té­ről. Az íté­let jogerős.